Ansvarsfordeling

Kvalitetsarbejdet varetages i det daglige tæt på uddannelserne gennem studieledelsen, studieadministration og de enkelte underviseres aktiviteter.

I kvalitetssikringspolitikken beskrives fakultetets organisering af kvalitetsarbejdet og det overordnede ansvar for udvikling og opfølgning.

I procedurerne beskrives ansvarlige og interessenter.

 

 

Studerende vurderer undervisning og studiemiljø i midtvejs- og slutevalueringer og undervisningsmiljøvurderingen (UMV) hvert tredje år. Der deltager studerende i de arbejdsgrupper, studieleder nedsætter ved uddannelsesevalueringer.

Studerende er desuden aktive i fagråd og kan vælges til kollegiale organer. Studenterrepræsentanterne fra HUM-rådet mødes jævnligt med dekanatet.

Se oversigt over råd og udvalg

Studerendes rolle og bidrag beskrives i

 

 

Undervisere

Undervisernes faglige og pædagogiske kvalifikationer sikres bl.a. gennem de årlige medarbejderudviklingssamtaler (MUS), hvor forskningstilknytning og pædagogisk- didaktisk uddannelse drøftes. Undervisere gennemfører midtvejs- og slutevalueringer af undervisningen.

Underviseres rolle og bidrag beskrives i

 

 

 

Censorer, dimittender og aftagerpaneler

Censorer evaluerer prøveafholdelsen efter hver termin og høres ved større studieordningsrevisioner. Censorformandskabernes årsberetning indgår i uddannelsesredegørelser og uddannelsesevalueringer.

Hvert tredje år udarbejdes dimittendundersøgelser med KU-, fakultets- og institutspecifikke spørgsmål. Undersøgelserne indgår i uddannelsesevalueringer og uddannelsesredegørelser.

Aftagerpaneler rådgiver om uddannelsernes kvalitet og relevans, og om hvilke kompetencer arbejdsmarkedet efterspørger hos dimittender. De høres ligeledes ved større studieordningsrevisioner og udarbejdelse af handlingsplaner i uddannelsesevalueringer.

Se censorportalen
Læs mere om samarbejde med fakultetet

De eksterne interessenters rolle og bidrag beskrives i

 

 

Studienævnene udfører deres arbejde i henhold til universitetslovens bestemmelser og KU’s vedtægter.

Studienævnet godkender kursusudbud samt undervisnings- og eksamensplaner og sikrer forskningsbaseret undervisning.

Nævnet indstiller studieordninger til dekanens godkendelse og er ansvarlig for studiestart. I samarbejde med institut- og studieleder gennemfører studienævnet undervisningsevalueringer og sikrer studiemiljøet.

Nævnet drøfter uddannelsesredegørelser og uddannelsesevalueringer og følger evalueringsarbejdet. Studienævnet samarbejder med eksterne interessenter som censorer og aftagere. 

Studienævnet kan uddelegere ansvar til studieleder, udvalg og studieadministrationen.

Se oversigt over studienævn

Studienævnenes rolle, bidrag og ansvar beskrives i

 

 

Studieleder

Studieleder udfører sit arbejde i henhold til universitetslovens bestemmelser og KU’s vedtægter. I samarbejde med institutleder og studienævn gennemfører studieleder undervisningsevalueringer og sikrer studiemiljøet og studiestart. Studieleder planlægger og evaluerer undervisning og eksamen, ansætter DViP og rådgiver institutleder om

Studieleder kan uddelegere ansvar til fag- og uddannelseskoordinator, udvalg, studieadministrationen, m.fl.

Studieleder samarbejder med eksterne interessenter som censorer og aftagere.

Se oversigt over studieledere

Studielederes rolle, bidrag og ansvar beskrives i

 

Institutleder

Institutledere udfører deres arbejde i henhold til KU’s institutlederinstruks og har det overordnede ansvar for udvikling af pædagogiske kvalifikationer hos instituttets undervisere og for kvalitetssikring og evaluering af instituttets uddannelser, studiemiljø, undervisning, eksamener og læringsressourcer. Institutleder sikrer desuden, at relevante eksterne interessenter inddrages i kvalitetssikringen.

Institutleder følger op, hvis standarderne for kvalitet ikke overholdes.

Institutleder kan uddelegere til studieleder, fag- og uddannelseskoordinator, udvalg, studieadministrationen, mfl.

Se oversigt over institutledere

Institutlederes rolle og ansvar beskrives i

 

 

 

HR- og Personale sikrer, at ledige videnskabelige stillinger offentliggøres efter gældende lovgivning og interne regler. Relevante stillinger opslås på KU’s jobportal. På fakultetets hjemmeside findes procedurer til ansøgerne om kriterier for ansøgning til VIP-stillinger. Ved klager over underviser og eksaminator inddrager institut- og studieleder HR- og Personale ved sagens opstart.

Se oversigt over HR- og Personale

HR og Personales rolle og ansvar beskrives i

 

 

Direktionen godkender justeringer af kvalitetssikringssystemet. På baggrund af årets uddannelsesredegørelser og dekanens årligeafrapportering til rektor drøfter direktionen overordnede opmærksomhedspunkter og vurderer, om der er behov for yderligere tiltag.

Se oversigt over direktionen

Direktionens rolle, bidrag og ansvar beskrives i

 

Prodekanen repræsenterer dekanen ved møder om uddannelsesredegørelser og -evalueringer samt i den daglige dialog med studienævn og studieledere. Prodekanen sikrer på dekanens vegne, at rektors tilbagemelding på fakultetets afrapportering indgår i det følgende års uddannelsesredegørelser.

Se oversigt over dekanatet

Prodekanen for uddannelses rolle og ansvar beskrives i

 

 

Dekanen har det overordnede ansvar for fakultetets kvalitetssikring af uddannelser og fastsætter målbare standarder for uddannelseskvalitet. Dekanen godkender studieordninger, uddannelsesredegørelser og uddannelsesevalueringer. Dekanen er ansvarlig for afrapportering på uddannelseskvalitet til rektor. Dekanen godkender indstillinger om oprettelse af nye uddannelser og sammenlægning eller lukning af eksisterende uddannelser.

Dekanen rådfører sig med direktionen. I alle sager er det gældende, at dekanen kan træffe endelig afgørelse på fakultetet.

Dekanen følger op, hvis standarderne for kvalitet ikke overholdes.

Se oversigt over dekanatet

Dekanens rolle og ansvar beskrives i