Named Person

– særligt udpeget person på HUM vedr. sager om god videnskabelig praksis og videnskabelig uredelighed

Akademisk Råd har februar 2021 genudpeget professor Catharina Raudvere fra ToRS som HUM's Named Person, der håndterer mistanker eller anklager om forhold i strid med god videnskabelig praksis. Professor Lisa S. Villadsen er udpeget som stedfortræder.

Opgaveportefølje

Den primære opgave for Named Person (NP) er at håndtere mistanker eller anklager om forhold i strid med god videnskabelig praksis, hhv. om egentlig videnskabelig uredelighed på HUM. Henvendelser til NP kan antage forskellige former, fx kollegial rådgivning, dialog eller mægling.

NP har derudover til opgave at sikre, at der på fakultetet foreligger de nødvendige informationer og de nødvendige uddannelsesaktiviteter således, at alle forskere er bevidste om eksisterende regler, konventioner og god praksis på området, herunder de dertil hørende forskningsetiske aspekter.

NP er uafhængig af ledelsesstrengen og kan derfor selvstændigt afslutte sager, hvor hun vurderer, at der ikke er tale om foul play. NP har dog oplysningspligt over for dekanen i tilfælde, hvor der efter hendes mening foreligger begrundet mistanke om overtrædelse af regler eller god praksis på området.

Det er derefter dekanens opgave at varetage den videre formelle håndtering af sagen, herunder beslutte, om den eventuelt bør forelægges Praksisudvalget (PU) eller Udvalget Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU).

NP erstatter således ikke de eksisterende organer, men skal ses som et supplement til dekanen, direktionen, PU og UVVU.

I tilknytning til funktionen som Named Person tilbyder Forskning og Impact at bistå med yderligere information om regler for god forskningspraksis og om videnskabelig uredelighed.

Hvem kan kontakte Named Person, og hvordan

Alle – ansatte, tidligere ansatte, studerende samt udefrakommende personer – kan henvende sig til NP, hvis man har spørgsmål eller mistanker om forhold, der vedrører brud på god videnskabelig praksis eller om videnskabelig uredelighed på Det Humanistiske Fakultet.

I første omgang kontaktes NP mhp. rådgivning, og det drøftes i fortrolighed, om der kan være tale om brud på god videnskabelig praksis, eller om der kan være andre forklaringer.

Et muligt udfald kan være, at klager - efter at have konsulteret NP - frafalder sin mistanke. I så fald foretages der ikke yderligere i sagen, hvis NP er enig i denne vurdering. Hvis NP derimod mener, at sagen har substans og bør forfølges yderligere, er det NPs ret og pligt at sikre, at dette sker, uanset om anmelderen måtte vælge at frafalde sin mistanke. 

Mundtlige og skriftlige henvendelser

En henvendelse kan ske både mundtligt og skriftligt. Der er dog stor forskel på behandlingen af en mundtlig og en skriftlig henvendelse.

Mundtlige henvendelser, som NP vurderer som grundløse, bliver afsluttet uden registrering af henvendelsen. Den, som henvendte sig, forbliver således ”anonym” i forhold til den person, vedkommende havde i tankerne. Ingen andre end NP får kendskab til personen.

Ved skriftlige henvendelser – elektronisk eller i papirformat – forholder det sig anderledes, idet der indtræder oplysningspligt over for den, som henvendelsen angår. Uanset om NP går videre med sagen til dekanen eller ej, vil den, der henvender sig, ikke kunne forblive anonym. Named Person skal registrere henvendelsen og skal informere den eller de personer, som henvendelsen angår, om at NP har modtaget og registreret oplysninger om vedkommende. Der er desuden almindelig journaliserings- og arkiveringspligt ved skriftlige henvendelser, som vil kunne tilgås via Offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.

Det anbefales derfor, at den første henvendelse til NP foregår telefonisk eller via direkte personlig kontakt.