Akademisk Råd – Københavns Universitet

Forside > Om fakultetet > Råd og udvalg > Akademisk Råd

Akademisk Råd

Akademisk Råds opgave er at rådgive dekanen om den interne fordeling af bevillinger, forskning, uddannelse og planer for vidensudveksling samt at indstille til bedømmelsesudvalg i (VIP-)ansættelsessager samt at tildele ph.d.-grader, doktorgrader og priser.

Akademisk Råd mødes én gang om måneden. Dekanen er født medlem, mens de øvrige medlemmer er valgt i tre valggrupper: VIP, TAP og studerende. Repræsentanter for de to førstnævnte vælges for tre år ad gangen, mens de studerende er på valg hvert år. Desuden deltager fakultetets prodekaner og fakultetsdirektøren om muligt i møderne, dog uden stemmeret.

Rådets sammensætning pr. 15/8 2018

Formand


Ledelsesrepræsentanter


VIP


Studerende


TAP (observatører uden stemmeret)


Suppleanter


VIP

Studerende

TAP

  • P.t. ingen suppleanter