Kvalitetssikringspolitik for uddannelser

Det Humanistiske Fakultet arbejder kontinuerligt på at udvikle og sikre den bedst mulige kvalitet i de uddannelser og den undervisning, det udbyder. Hensigten med nærværende politik og underliggende delpolitikker og procedurebeskrivelser er at sikre Det Humanistiske Fakultet som et attraktivt, forskningsbaseret og relevant uddannelsessted.

Det Humanistiske Fakultets kvalitetssikringspolitik udgør rammerne for det konkrete kvalitetsarbejde på fakultets- og uddannelsesniveau og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Københavns Universitets fælles kvalitetssikringspolitik og dermed også ”European Standards and Guidelines for Internal Quality Assurance within Higher Education Institutions”.

Kvalitetssikringspolitikken beskriver de rammer, der sikrer den gode kvalitetskultur. Specifikke ansvarsplaceringer fremgår under de enkelte procedurer.

Politikken og procedurebeskrivelser er fastsat på fakultetsniveau, og er dermed fælles for alle fakultetets institutter, studienævn og uddannelser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakultetet ønsker, at den studerende oplever proaktiv, kvalificeret og rettidig service og vejledning om studierelaterede spørgsmål, og at studie- og karrierevejledning understøtter den studerendes gode gennemførelse, herunder at den studerende støttes i at foretage bevidste og afklarede valg om uddannelse og karriere.

Et godt og inspirerende studie- og læringsmiljø er et vigtigt fokusområde på Det Humanistiske Fakultet, og derfor indgår dette område som en integreret del i mange af de aktuelle strategier jf. 2016 - Det Humanistiske Fakultets strategi – Københavns Universitet. Fakultetet ønsker at understøtte aktiviteter, der øger kontakten mellem studerende og undervisere.

Disse ønsker har udmøntet sig i en række tiltag, der skal understøtte de studerendes læring i løbet af uddannelsen. Tiltagene fokuserer både på fysiske og ikke-fysiske aspekter af uddannelserne for at sikre, at de studerende får de bedst mulige vilkår for at lære, tilegne sig kompetencer, trives og gennemføre deres uddannelser på normeret tid.

Fakultetet fokuserer på en god faglig og social studiestart, der medvirker til at mindske frafald og øge gennemførslen, således at de studerende har mulighed for at trives og gennemføre uddannelsen på normeret tid.

Fakultetets sikrer udviklingen af området gennem undervisningsevalueringer, de lovpligtige undervisningsmiljøvurderinger (UMV), erfaringer fra studie- og karrievejledningen og dialog med de studerende i forskellige fora. For at sikre de studerende et studieforløb af højeste kvalitet har fakultetet vedtaget et uddannelsespædagogisk charter (jf. ovenfor om kvalitetssikring af undervisers kompetencer).

De studerende skal have forskningskontakt, hvilket sikres gennem aktiv deltagelse i undervisningen og gennem tilstedeværelseskrav. Kontakt til undervisere sikres gennem studieprocessamtaler og talentprogrammer. I uddannelsesredegørelserne og uddannelsesevalueringerne monitoreres studerendes forskningskontakt i form af STÅ/VIP-ratio.

 

 

 

 

 

Denne kvalitetssikringspolitik træder i kraft 1. november 2014.