Museumsstudier – Københavns Universitet

Tilvalg i Museumsstudier

Hvis du påtænker en fremtidig karriere som ­kurator eller museumsinspektør i museumsverden eller blot inte­resserer dig for samfundets kulturbærende institutioner og humanistiske perspektiver udtrykt i kreative formidlingsgenrer, udbyder Europæisk Etnologi museologiske tilvalgsfag på både BA-uddannelsen og på KA-uddannelsen. 

Tilvalgsfagene kan følges enkeltvis eller i sammenhæng. Fagene er tilrettelagt i forhold til hinanden, og som studerende får du gennem at følge alle kurserne en solid museumsprofil, baseret på faglig indsigt i museumshistorie (BA), udstillingsanalyse (BA) og museumsformidling (KA).

Tilvalg på bachelorniveau

Museologi

Museologi er et tværvidenskabsligt videns- og forskningsområde, der undersøger og interesserer sig for, hvorfor og hvordan kulturarv forvaltes og formidles af kunst-, natur- og kulturhistoriske museer og udstillinger.

Tilvalget består af tre undervisningsmoduler, hvor det første modul fokuserer på museets institutionshistorie fra de tidlige private renæssancesamlinger til samtidens offentlige museer, det andet modul giver redskaber til konkrete analyser af udstillinger, og det tredje modul sigter på at give de studerende førstehåndskendskab til museernes formidling.

Tilvalget i den samlede museologi-pakke er umiddelbart relevant for alle humaniora-studerende, og særlig for dig som ønsker at søge job på et museum. Af hensyn til praktikken, de mange museumsbesøg etc., er der et begrænset antal pladser på kurset. Studerende, der vælger den samlede pakke, har første prioritet. Formid-lingspraktikken kan kun følges af studerende, der vælger den samlede pakke.

Tilvalget i Museologi udbydes i et tværfagligt samarbejde mellem studienævnet for Saxo-Instituttet (Afd. for Etnologi) og studienævnet for Kunst- og kulturvidenskab (Afd. for Kunsthistorie).

I alt 45 ECTS, fordelt på to semestre. Læs mere om de enkelte kurser herunder:

Museer og samlinger: Historie og teori (15 ECTS)

Kurset tilbyder dels et bredt historisk overblik over museumsinstitutionens og samlingers opståen og udvikling, dels en introduktion til de væsentligste problemstillinger inden for det museologiske felt. Der lægges vægt på at behandle en række forskellige typer museer og samlingers historie, samt at give den studerende indblik i fænomenet at samle.

Den historiske fremstilling af museer, samlinger og musealitetens historie vil blive suppleret med teoretiske perspektiveringer, der indbefatter politiske, æstetiske og etiske aspekter samt men¬talitetshistoriske forandringer.

Endelig vil kurset også byde på introduktion til juridiske problemstillinger i rela¬tion til forskellige museer og samlinger. En del af undervisningen vil foregå som ekskursioner til relevante museumsinstitutioner og samlinger.

Udstilling, idé og materialisering (15 ECTS)

Kursets tema er den moderne udstilling. Formålet er at indkredse udstillingens egenart, materialitet og rumlig­hed set i lyset af de væsentlige forskydninger, udstil­lingsmediet har gennemgået fra omkring 1850 til i dag. 

Omdrejningspunktet er dog udstillingen lige nu i spæn­dingsfeltet mellem traditionsbevidsthed og senmoderni­tetens æstetiske, materielle og erkendelsesmæssige opbrud. På kurset indgår en række udstillingsbesøg, hvor aktuelle udstillingsformer analyseres og sættes i teoretisk og historisk perspektiv.

Formidlingspraktik (15 ECTS)

Dette studieelement består i praktiske øvelser, der giver mulighed for at omsætte de teoretiske forudsætninger, der er opnået gennem tilvalgspakkens øvrige studieelementer, til konkrete praktiske opgaver. Det kan foregå på to måder: 

  1. 8-ugers praktikophold ved en relevant museumsinstitution. Praktikopholdet skal give praktisk erfaring med problemstillinger vedrørende museumsformidling og specifikke formidlingsmæssige opgaver. 
  2. En publikumsanalyse, der med afsæt i en eksisterende udstilling undersøger sammenhængen mellem udstillingens formidlingsmæssige sigte og publikums udbytte og reception. Der er ikke nogen undervisning knyttet til Formidlingspraktik, men forløbet afvikles i tæt kontakt med vejledere.

NB. Formidlingspraktikken kan kun følges af studerende, der vælger den samlede pakke.

Tilvalg på kandidatniveau

Museumsformidling (15 ECTS)

Kurset Museumsformidling indfører i teorier om kulturformidling og -læring. Den studerende opnår færdigheder i at vurdere forskellige former for kulturhistorisk forskningsformidling kritisk og konstruktivt, dels fra et publikumsperspektiv med vægt på læring, historiebevidthed og oplevelse, dels fra et professionelt perspektiv med vægt på vidensproduktion, historiefortælling, iscensættelse og deltagelse.

Dertil opnår den studerende færdigheder i at identificere og formulere koncepter for formidling og kommunikation af kulturhistorisk viden med kritisk opmærksomhed omkring forskellige genrer og disse potentialer hvad angår målgruppe og formidlingssituation som sådan.

Kulturarv, 15 ECTS

Kulturarv er et af de begreber, der i de senere år er blevet centrale inden for dansk kulturpolitik. I 2002 fik Danmark sin egen selvstændige Kulturarvsstyrelse, hvormed forvaltningen og udviklingen af den danske kulturarv blev samlet på et centralt sted og henlagt under Kulturministeriet.

Men hvad skal vi forstå ved dette sammensatte begreb kultur-arv? Hvad er det af kulturen, som kan arves? Af hvem? Og til hvilke formål? Kulturarv er ikke alene på Danmarks dagsorden, men også et aktuelt emne internationalt, der kan sætte sindene i kog såvel som at glæde og berige oplevelsen og erfaringen med dagliglivet mange steder i verden.

I kurset ”Kulturarv” vil det således blive belyst og diskuteret, hvordan det er muligt på reflekteret vis at begribe sig på dette sammensatte fænomen. Undervisningen foregår med flere gæsteoplæg fra fagfolk, som til dagligt beskæftiger sig med kulturarv. Det forventes således, at der er høj studenterdeltagelse ved de enkelte undervisningsgange, således at oplæg og debat kan blive gensidig berigende. Kurset udbydes som et samarbejde mellem Europæisk Etnologi og Kunsthistorie.

For yderligere information om tilvalgskurserne i museumsstudier, kan du kontakte studievejledningen på instituttet.