Sprog og Fagdidaktik i folkeskolen – Københavns Universitet

Forside > Samarbejde > Sprog og Fagdidaktik i...

Konsortiet for Sprog og Fagdidaktik i folkeskolen

Baggrund

Konsortiet er etableret i 2013 og består af Københavns Universitet (Det Humanistiske Fakultet), Professionshøjskolen UCC og Professionshøjskolen Metropol. VIA University College (VIA) er desuden tilknyttet konsortiet som associeret partner.

Konsortiet har fokus på sprog (dansk, dansk som andetsprog, tysk, fransk og engelsk) og sprogfagenes didaktik. Dette fokus udspringer af behovet for at styrke sprogundervisningen i folkeskolen, således at eleverne rustes bedre til at agere i en globaliseret verden. Indsatsen for at styrke sprogfagene vil kvalificere eleverne i deres overgang fra folkeskole til erhvervsrettede og studieforberedende ungdomsuddannelser, ligesom konsortiet også søger at understøtte og forbedre overgangen fra professionsbachelor på professionshøjskolerne til kandidatuddannelse på universiteterne.

Konsortiet skaber en fælles platform for forskningsbaseret viden om sprog og fagdidaktik til anvendelse i praksis. Konsortiets arbejde med fagdidaktikken relateres som udgangspunkt til sprogfagene og sprogfagenes didaktik, men vil på sigt kunne udvides til undervisning og læring i andre relevante humanistiske fag samt de naturvidenskabelige fag inklusiv matematik. Dette vil dog kræve en ny aftale og fælles koordinering i forhold til eksisterende faglige samarbejder.

Konsortiet har et særligt fokus på den evaluerende følgeforskning, hvilket danner en solid platform for forpligtende samarbejder med relevante eksterne interessenter (offentlige myndigheder, interesseorganisationer, virksomheder m.fl.).

Konsortiet ønsker desuden målrettet at inddrage internationale uddannelses- og forskningsmiljøer sådan, at den nationale uddannelsesforskning og -praksis mere konsekvent inddrager og bygger på internationale erfaringer.

Målsætning

Konsortiets målsætninger er:

 • At styrke den sproglige og fagdidaktiske viden gennem opbygning af en fælles forskningskapacitet
 • At tilvejebringe ny viden om sprog og fagdidaktik, der styrker grunduddannelserne og resulterer i nye undervisningsformer, samt skaber flere og nye efter- og videreuddannelsestilbud
 • At styrke eksisterende samarbejder og udvikle nye samarbejder med internationale uddannelses- og forskningsmiljøer sådan, at den nationale uddannelsesforskning og -praksis mere konsekvent inddrager internationale erfaringer
 • At etablere et fagligt miljø for sprog og fagdidaktik, hvor konsortiets forskningsresultater løbende formidles til relevante nationale og internationale uddannelses- og forskningsmiljøer samt eksterne interessenter

Organisation

Konsortiets arbejde med sprog og fagdidaktik er forankret i universitetets og professionshøjskolernes forsknings- og vidensmiljøer. Forsknings- og vidensmiljøerne vil være repræsenteret i faggruppen. Gruppen refererer til styregruppen bestående af ledelsesrepræsentanter fra de deltagende institutioner. Formand for Konsortiet og styregruppen er prodekan Jens Erik Mogensen.

Styregruppen og faggruppen sekretariatsbetjenes efter nærmere aftale mellem institutionerne. 

Konsortiets organisationsdiagram

Styregruppe

Prodekan og formand for konsortiet Jens Erik Mogensen (KU, HUM)
Dekan Tove Hvid (UCC)
Dekan Henrik Busch
Programchef for Læreruddannelserne Lis Madsen (UCC)
Institutchef Asger Villemoes Nielsen (Metropol)
Ph.d.-skoleleder Sune Auken (KU, HUM)

Fagruppe

Københavns Universitet
Professor Anne Holmen
Professor Birgit Henriksen  
Lektor Dorte Albrechtsen 
Lektor Jan Juhl Lindschouw 
Lektor Bettina Perregaard  
Lektor Petra Daryai-Hansen

Metropol
Lektor Lone Krogsgaard Svarstad
Lektor Kenneth Reinecke Hansen
Lektor Jette Von Holst-Pedersen 
Lektor Anna-Vera Meidell Sigsgaard 

UCC
Docent Petra Daryai-Hansen 
Lektor Robert Lee Revier 
Lektor Kristine Kabel 
Lektor og formand for faggruppen Annette Søndergaard Gregersen 

Temaer og indsatsområder

Temaerne er opstillet her i en ikke-prioriteret rækkefølge:

 • Sprogtilegnelse og -testning, undervisningsmetoder, undervisningsmateriale, digitale læremidler
 • Internationalisering, interkulturel pædagogik, flersprogethedsdidaktik, CLIL og innovation
 • Tidligere sprogstart i engelsk, fransk, tysk
 • Sprogpolitik, herunder brobygning mellem grundskole og de gymnasiale uddannelser
 • Metodiske tilgange, herunder lærerkognition

Udviklings- og forskningsprojekter på Københavns Universitet med relevans for grundskoleområdet

Nationale og internationale netværk

For en målrettet inddragelse og udveksling af viden mellem nationale og internationale forskningsmiljøer, har konsortiet en internationaliseringsstrategi. Der etableres bl.a. følgende tiltag:

 • Internationale og nationale gæsteforelæsere afholder forelæsningsrækker og seminarer
 • Mulighed for udlandsophold ifbm. relevante uddannelsesforløb
 • Etablering af et internationalt forskningsnetværk

Konsortiet samarbejder for eksempel med:

Konsortiets medlemmer indgår bl.a. i følgende nationale netværk, der fokuserer på samarbejde mellem professionshøjskolerne og universiteterne:

 • Redaktionsgruppen for tidsskriftet Sprogforum
 • Sprogpædagogisk Informationscenter
 • Studiegruppe Sprog og Faglighed - med fokus på CLIL (KU, CBS, DPU, Metropol, RUC, UCC) 
 • Tysk fagdidaktisk netværk (UCC, Metropol, UC Sjælland, KU)

Uddannelsessamarbejde samt efter- og videreuddannelser

Der er oprettet et samarbejde mellem Københavns Universitet og Professionshøjskolerne:

Der er taget initiativ til tre forsøgsordninger:

 • Forsøgsuddannelse med didaktisk toning på Dansk på universitet i samarbejde med læreruddannelserne
 • Samarbejdsaftale inden for fransk (KU-UCC)
 • Samarbejdsaftale inden for tysk (KU-UCC-Metropol) 

Derudover er der etableret to kombinationsstillinger med henblik på at styrke samarbejde mellem Københavns Universitet og UCC: Petra Daryai-Hansen (lektor og docent i fremmedsprogsdidaktik) og Robert Lee Revier (post doc og lektor i engelsk.)

Bidrag og samarbejde med offentlige myndigheder

Kontakt

Kontakt

For yderligere information om konsortiet kontakt prodekan Jens Erik Mogensen (prodekan@hum.ku.dk / 28 75 84 06) eller Dorthe Vejen Hansen (dvh@hum.ku.dk / 51 30 17 28).