Kommissorium for Konsortiet for Sprog og Fagdidaktik (KSF)

Baggrund

Konsortiet for Sprog og Fagdidaktik består af Københavns Universitet (Det Humanistiske Fakultet), og Københavns Professionshøjskole (KP). Konsortiet består af en styregruppe og af en faggruppe med hver sit kommissorium, jf. afsnit 3 og 4.

Konsortiets arbejde med sprog og fagdidaktik er forankret i universitetets og professionshøjskolernes forsknings- og vidensmiljøer. Forsknings- og vidensmiljøerne er repræsenteret i faggruppen. Faggruppen refererer til styregruppen bestående af ledelsesrepræsentanter fra de deltagende institutioner.

Konsortiets formål er at skabe en ramme for det ligeværdige og forpligte samarbejde mellem universitet og professionshøjskole. Konsortiet har fokus på sprog (dansk, dansk som andetsprog, tysk, fransk, spansk og engelsk) og sprogfagenes didaktik. Dette fokus udspringer af behovet for at styrke sprogundervisningen i folkeskolen, således at eleverne rustes bedre til at agere i en globaliseret verden. Indsatsen for at styrke sprogfagene vil kvalificere eleverne i deres overgang fra folkeskole til erhvervsrettede og studieforberedende ungdomsuddannelser, ligesom konsortiet også søger at understøtte og forbedre overgangen fra professionsbachelor på professionshøjskolerne til kandidatuddannelse på universiteterne.

Konsortiet skaber en fælles og robust platform for forskningsbaseret viden om sprog og fagdidaktik til anvendelse i praksis.

Konsortiets arbejde med fagdidaktikken relateres som udgangspunkt til sprogfagene og sprogfagenes didaktik, men kan udvides til undervisning og læring i andre relevante fag. Dette vil dog kræve en ny aftale og fælles koordinering i forhold til eksisterende faglige samarbejder.

Konsortiet arbejder målrettet for at inddrage internationale uddannelses- og forskningsmiljøer sådan, at den nationale uddannelsesforskning og -praksis mere konsekvent inddrager og bygger på internationale erfaringer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styregruppens overordnede formål

 • At sikre rammer for det ligeværdige og forpligtede samarbejde mellem universitet og professionshøjskole
 • At sikre omverdenens anerkendelse af konsortiets arbejde og af det tvingende behov for at styrke sprogundervisningen i folkeskolen og på uddannelsesinstitutioner
 • At sikre at konsortieinstitutionernes strategiske sprogfagsdidaktiske prioriteringer løbende inddrages i konsortiesamarbejdet
 • At sikre rammer for det løbende arbejde i faggruppen.

Faggruppens overordnede formål

 • At fungere som faglig sparringspartner for konsortiets styregruppe
 • At bidrage med forskningsbaseret viden til folkeskolens sproglige og sprogdidaktiske felt og udpege de områder, hvor en forskningsmæssig indsats er nødvendig, og i forlængelse heraf facilitere ny praksisnær forskning
 • At understøtte, at institutionernes strategiske sprogfagsdidaktiske prioriteringer løbende inddrages i konsortiesamarbejdet
 • At fungere som platform for kontinuerlig videndeling mellem relevante fagligheder på tværs af institutionerne og for synliggørelse og formidling af deres forskningsbaserede viden til omverdenen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er oprettet et samarbejde mellem Københavns Universitet og Københavns Professionshøjskole:

Der er taget initiativ til tre forsøgsordninger:

 • Forsøgsuddannelse med didaktisk toning på Dansk på universitet i samarbejde med læreruddannelserne
 • Samarbejdsaftale inden for fransk (KU-KP)
 • Samarbejdsaftale inden for tysk (KU-KP) 

Derudover er der etableret to kombinationsstillinger med henblik på at styrke samarbejde mellem Københavns Universitet og Københavns Professionshøjskole: Petra Daryai-Hansen (lektor og docent i fremmedsprogsdidaktik) og Robert Lee Revier (post doc og lektor i engelsk.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For mere information om konsortiet på Københavns Universitet kontakt:

For mere information om konsortiet på KP kontakt: