HumanImpact

Viden om kunders adfærd, kultur og hverdagsliv som drivkraft for innovation

Danske virksomheder mangler viden om deres kunder tidligt i deres innovationsprocesser. Derfor bliver innovationsprocesserne ikke tilstrækkeligt målrettede og kommercialiserbare.

HumanImpact er det første danske forsøg på systematisk at tilføre danske virksomheder specialiseret humanistisk viden om deres kunder. Projektet, der er forankret på Det Humanistiske Fakultet og løber frem til juli 2022, støttes af Industriens Fond med otte millioner kroner.

Partnere

HumanImpacts udføres af Københavns Universitet i samarbejde med Dansk Erhverv, Dansk Industri og Symbion, der sikrer projektets relevans for dansk erhvervsliv. Derudover undersøger Københavns Universitet i samarbejde med Roskilde Universitet, hvordan ny humanistisk viden optages i virksomheder og afprøver nye formater for vidensudveksling mellem universitet og industri.

Formål

HumanImpacts formål er at forbinde danske virksomheder med førende humanistiske forskningsmiljøer ved Københavns Universitet for at styrke virksomhedernes innovationskapacitet og konkurrenceevne.

Humanistisk forskning inden for lingvistik, historie, medievidenskab, filosofi og moderne kulturstudier er karakteriseret ved at kunne levere skarpe og dybdegående kortlægninger af kulturelle strømme og adfærdsmønstre. Det er essentiel viden, når virksomheder efterspørger ekspertise om eksempelvis forbrugsvalg, barrierer for nye produkter og services, medieforbrug, sammenhænge mellem identitet og forbrug og meget andet.

Historisk set har der været en klar tendens til, at viden om kunder udelukkende er blevet set som et anliggende for markedsføring – altså noget, der kommer efter et produkt har forladt udviklingsstadiet. Det betyder, at innovation ofte ender med at handle om udvikling af nye produkter og services, der først sidenhen skal testes og justeres i mødet med kunden.

Efterhånden er der dog kommet en bred anerkendelse af, at innovation bedst tager afsæt i viden om kunder og deres kultur, adfærd og værdisæt. Men evnerne til at skabe og anvende avanceret viden om kunder som afsæt for innovation er fortsat ret sporadiske i det danske erhvervsliv. Der er derfor brug for ny, humanistisk erhvervsforskning, der afprøver, opdyrker og formidler den nødvendige viden til danske virksomheder. HumanImpact vil skabe nye fyrtårnseksempler på, hvordan danske virksomheder kan løfte deres innovation gennem systematiske samarbejder med humanistiske forskere.

Projektet ledes af Dekan Julie Sommerlund og Lektor Mark Vacher, der begge har mange års erfaring med ledelse af innovation og erhvervsforskning. Julie Sommerlund har ansvar for erhvervssamarbejder og interessearbejdet i at vise, hvordan humanistisk viden bliver en integreret del af danske virksomheders innovationsprocesser. Mark Vacher har det organisatoriske ansvar, den daglige kontakt projektteamet og afprøver forskellige formater for, hvordan uddannelse kan integreres i erhvervsforskningsprojekter.

Udvikling af aktiviteter og virksomhedssamarbejder sker i tæt samarbejde med Dansk Erhverv, Dansk Industri og Symbion, der bidrager til projektet med omfattende virksomhedsnetværk og specialiseret viden om innovation, forretningsudvikling og entreprenørskab. 

Målgruppe

HumanImpacts primære målgruppe er små og mellemstore virksomheder i hele landet, som har innovationsprojekter, hvor ny viden om kunders ønsker, behov eller adfærd er nødvendig.

Projektet er åbent for større virksomheder i de tilfælde, hvor virksomheden savner viden og kompetencer som netop HumanImpact sidder inde med. Dialogen med virksomheder viser, at interessen for projektet spreder sig over mange forskellige brancher. 

Aktiviteter

Projektets altafgørende aktivitet er erhvervsforskning. Projektets formål kan ikke opnås ved andre aktiviteter end forskning, for de problemer projektets virksomhedspartnere står overfor kan ikke løses med eksisterende viden, metoder eller teknologier. Der skal f.eks. skabes helt ny viden, når innovationsprojekter handler om udviklingen af omsorgsrobotter, som skal bruges af både SOSU´er, sygeplejersker, og ældre – kundegrupper, som alle har radikalt forskellige krav og behov. På nuværende tidspunkt bedrives erhvervsforskning i Danmark først og fremmest igennem ErhvervsPhD-ordningen: en model, der både er økonomisk ressourcetung og tidskrævende. Små virksomheder har for det meste ikke de nødvendige ressourcer til at indgå i denne type forløb. Med HumanImpact ønsker vi at sende humanistiske erhvervsforskere ud i danske virksomheder, der traditionelt set ikke har haft mulighed for samarbejdsforløb med forskere.

Erhvervsforskning udføres både i virksomhederne og forskningsmiljøet, da det fysiske møde er altafgørende for succesfulde samarbejde. De eksisterende modeller for erhvervsforskning tvinger ofte forskeren til at vælge mellem virksomhed eller universitet.

HumanImpact skaber en samlet platform, der skal danne grundlag for en radikalt ny måde at bedrive erhvervsforskning på. HumanImpacts har tre fleksible humanistiske erhvervsforskere på postdoc-niveau. Projektets bærende aktivitet er disse erhvervsforskere, som i deres daglige arbejde knytter virksomheder og forskningsmiljøer sammen. HumanImpacts excellente seniorforskere, der er baserede i anerkendte miljøer på Det Humanistiske Fakultet, vil vejlede hver erhvervsforsker løbende, sådan at den nyeste og mest avancerede humanistiske viden tilføres de deltagende virksomheder.

Hver erhvervsforsker vil blive ansat i en treårig periode og det forventes, at de hver kan indgå i ca. 2 virksomhedsforløb om året. Der er afsat 4-5 måneder per forløb. Julie Sommerlund og Mark Vacher står for den overordnede ledelse af disse samarbejdsforløb. De vil sørge for, at leverancer, ønskede effekter og målsætninger evalueres og efterprøves løbende. Efter hvert forløb vil de desuden systematisk opsamle viden og erfaringer fra forløbene. Dette sker gennem konstruktionen af en samlet database, hvor information om de deltagende virksomheders økonomiske og organisatoriske ydeevne vil blive opsamlet.

Databasen muliggør en systematisk og evidensbaseret evaluering af de enkelte virksomhedsforløb, samt en spredning af best practice til en lang række virksomheder. HumanImpact vil således ikke blot introducere en ny måde at skabe længerevarende samarbejder med humanistisk forskning og danske virksomheder, men også foretage en dybdegående evaluering, akkumulering af viden og læringsopsamling på tværs af forløb, som kan komme danske virksomheder til gode fremadrettet.

Leverancer

HumanImpacts helt overordnede leverance består i systematisk at afprøve og validere en ny måde at bedrive erhvervsforskning på: fleksible erhvervsforskere som et bindeled mellem humanistisk forskning og danske virksomheder. Denne overordnede leverance vil blive realiseret igennem følgende underleverancer:

 • Virksomhedssamarbejder mellem danske virksomheder og humanistiske erhvervsforskere, der tilføjer specialiseret viden om brugere til virksomhederne.

 • Åbne events  med humanistisk forskning, der bredt formidles til en stor mængde danske virksomheder.

 • Workshops for specifikke brancher, hvor konkrete udfordringer adresseres med udgangspunkt i humanistiske erhvervsforskeres virksomhedsnære forskning.

 • Videnskabelige publikationer, konferencebidrag og en samlet antologi, der formidler projektets resultater.

 • Platform, der samler erfaringer, metoder og viden om samarbejder mellem danske virksomheder og humanistisk forskning.

Forventet effekt

HumanImpacts forventede effekt er, at virksomhedspartnernes konkurrenceevne øges. Dette skal ske på to måder. For det første ved, at viden om brugere formidles og forankres i virksomhederne. Det vil både ske igennem de enkelte virksomhedssamarbejder, men også ved bredere formidlingsaktiviteter såsom events og workshops. For det andet vil HumanImpact skabe langvarige samarbejder mellem erhvervslivet og humanistisk forskning, der fremadrettet vil sikre, at virksomheder kan optage og anvende den viden, de mangler. Samlet set vil dette sikre danske virksomheder et permanent og langvarigt kompetenceløft, der kan øge deres konkurrenceevne og vækst.

Succeskriterier

Ved udgangen af projektet har

 • 18 danske virksomheder indgået i samarbejder med humanistiske erhvervsforskere

 • 300 virksomheder deltaget i events

 • 100 virksomheder deltaget i målrettede workshops med specifikke brancher.


Projektet har derudover følgende målsætninger for de enkelte samarbejder:

 • Minimum 80 % af virksomhederne har efter et år afsluttet eller udarbejdet et nyt forretningsudviklingsprojekt som følge af samarbejdet med en humanistisk erhvervsforsker;
 • Minimum 50 % af virksomhederne har efter et år identificeret nye samarbejdspartnere, der kan være med til at løfte deres innovationskapacitet;
 • Minimum 50 % af virksomhederne har en klar forståelse af, hvordan humanistisk viden understøtter deres innovationsindsats og forretningsudvikling;
 • Minimum 80 % af virksomhederne har efter et år oplevet en substantiel værdiforøgelse som følge af samarbejdet med en humanistisk erhvervsforsker.

Hvert virksomhedssamarbejde bliver evalueret umiddelbart efter afslutningen ved hjælp af et standardiseret spørgeguide, der er udviklet i fællesskab af projektets partnere. Efter et år foretages en opfølgende evaluering, som dels anvender en spørgeguide og dels inkluderer en personlig samtale mellem HumanImpacts projektledelse og virksomheden.

Formidling af projektets resultater

HumanImpacts resultater bliver formidlet løbende igennem hele projektet. Formidlingsaktiviteterne er en essentiel del af projektet, idet forankring af viden i danske virksomheder er en af projektets overordnede målsætninger via åbne events og branche specifikke workshops. 

Ved projektets afslutning vil der blive afholdt en samlet 2-dages konference på Det Humanistiske Fakultet for virksomheder, politiske beslutningstagere, interesseorganisationer og forskere. Konferencen vil formidle de samlede erfaringer fra projektet. HumanImpact vil formidle resultater til forskere og forskningsmiljøer igennem en række peer-reviewed artikler i internationale videnskabelige journals. Projektets deltagere vil desuden forfatte en samlet antologi, der vil formidle de videnskabelige erfaringer fra projektet.

Projekt team
Principal Investigator
Dekan
Julie Sommerlund
Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab
Roskilde Universitet
sommerlund@ruc.dk
Co Principal Investigator
Lektor i Etnologi
Mark Vacher
Saxo-Instituttet
mvacher@hum.ku.dkErhvervsforsker i Tværkulturelle studier
Lise Tjørring
Institut for Tværkulturelle
og Regionale Studier
tjorring@hum.ku.dk

Erhvervsforsker i Sundhed og velfærd
Mikka Nielsen
Saxo-Instituttet
mikka.nielsen@hum.ku.dk


Erhvervsforsker
Digitale medier og kommunikation
Martina Skrubbeltrang Mahnke
Institut for Kommunikation
mahnke@hum.ku.dk

Programleder for Erhvervsforskning
Marie Roloff Groth
Afdeling for Forskning & Impact
marie.roloff@hum.ku.dk

Datamanagement
Cæcilie Helene Mortensen
Afdeling for Forskning & Impact
cæcilie.helena.mortensen@hum.ku.dk

Eventplanlægning
Tanja Junge
Afdeling for Forskning & Impact
tanjajunge@hum.ku.dk