HumanImpact

Viden om kunders adfærd, kultur og hverdagsliv som drivkraft for innovation

Danske virksomheder mangler viden om deres kunder tidligt i deres innovationsprocesser. Derfor bliver innovationsprocesserne ikke tilstrækkeligt målrettede og kommercialiserbare.

HumanImpact er det første danske forsøg på systematisk at tilføre danske virksomheder specialiseret humanistisk viden om deres kunder. Projektet, der er forankret på Det Humanistiske Fakultet og løber frem til 2021, støttes af Industriens Fond med otte millioner kroner.

Partnere

HumanImpacts partnere er Dansk Erhverv, Dansk Industri og Symbion. Derudover vil en række virksomheder deltage i projektet som partnere. Der vil løbende blive rekrutteret virksomheder til projektet, sådan at hvert år vil indebære et rul på ca. 6 virksomheder, i alt ca. 18 virksomheder.

Formål

HumanImpacts formål er at forbinde danske virksomheder med førende humanistiske forskningsmiljøer ved Københavns Universitet for at styrke virksomhedernes innovationskapacitet og konkurrenceevne.

Humanistisk forskning inden for lingvistik, historie, medievidenskab, filosofi og moderne kulturstudier er karakteriseret ved at kunne levere skarpe og dybdegående kortlægninger af kulturelle strømme og adfærdsmønstre. Det er essentiel viden, når virksomheder efterspørger ekspertise om eksempelvis forbrugsvalg, barrierer for nye produkter og services, medieforbrug, sammenhænge mellem identitet og forbrug og meget andet.

Historisk set har der været en klar tendens til, at viden om kunder udelukkende er blevet set som et anliggende for markedsføring – altså noget, der kommer efter et produkt har forladt udviklingsstadiet. Det betyder, at innovation ofte ender med at handle om udvikling af nye produkter og services, der først sidenhen skal testes og justeres i mødet med kunden.

Efterhånden er der dog kommet en bred anerkendelse af, at innovation bedst tager afsæt i viden om kunder og deres kultur, adfærd og værdisæt. Men evnerne til at skabe og anvende avanceret viden om kunder som afsæt for innovation er fortsat ret sporadiske i det danske erhvervsliv. Der er derfor brug for ny, humanistisk erhvervsforskning, der afprøver, opdyrker og formidler den nødvendige viden til danske virksomheder. HumanImpact vil skabe nye fyrtårnseksempler på, hvordan danske virksomheder kan løfte deres innovation gennem systematiske samarbejder med humanistiske forskere.

HumanImpact er et flagskibsinitiativ for Det Humanistiske Fakultet. Projektet er forankret i Københavns Universitets strategiske arbejde med erhvervssamarbejder.

Projektet ledes af Prodekan Julie Sommerlund og Professor Maja Horst, der begge har mange års erfaring med ledelse, innovation og erhvervsforskning. Koordineringen af aktiviteter samt udvikling af virksomhedssamarbejder sker i tæt samarbejde med Symbion, Danisk Industri og Dansk Erhverv, der bidrager til projektet med omfattende virksomhedsnetværk og specialiseret viden om innovation, forretningsudvikling og entreprenørskab. På forskningssiden trækker HumanImpact på internationalt førende forskningsmiljøer ved det Humanistiske Fakultet. Projektets humanistiske erhvervsforskere udgør derved den centrale komponent, der skal sikre systematisk vekselvirkning mellem forskning og danske virksomheder.

Målgruppe

HumanImpacts primære målgruppe er små og mellemstore virksomheder i hele landet, som har innovationsprojekter på bedding. Det skal være projekter, der er afhængige af at forstå de ønsker, behov eller adfærd som virksomhedens kunder har, og virksomhederne skal have brug for udviklingen af helt ny viden om deres kunder.

HumanImpact har særligt fokus på virksomheder, der ønsker at gå nye veje menmangler viden om brugere, adfærd og kultur, for at kunne gøre det - og kapacitet til selv at opdyrke potentialerne. Projektet er åbent for større virksomheder i de tilfælde, hvor virksomheden savner viden og kompetencer som netop HumanImpact sidder inde med. Dialoger med virksomheder viser, at interessen for projektet spreder sig over mange forskellige brancher. De deltagende virksomheder skal være indstillet på at lægge hus til en erhvervsforsker, som de skal arbejde med om analyser af deres innovationsudfordringer og implementering af løsninger.

Aktiviteter

Projektets altafgørende aktivitet er erhvervsforskning. Projektets formål kan ikke opnås ved andre aktiviteter end forskning, for de problemer projektets virksomhedspartnere står overfor kan ikke løses med eksisterende viden, metoder eller teknologier. Der skal f.eks. skabes helt ny viden, når innovationsprojekter handler om udviklingen af omsorgsrobotter, som skal bruges af både SOSU´er, sygeplejersker, og ældre – kundegrupper, som alle har radikalt forskellige krav og behov. På nuværende tidspunkt bedrives erhvervsforskning i Danmark først og fremmest igennem ErhvervsPhD-ordningen: en model, der både er økonomisk ressourcetung og tidskrævende. Små virksomheder har for det meste ikke de nødvendige ressourcer til at indgå i denne type forløb. Med HumanImpact ønsker vi at sende humanistiske erhvervsforskere ud i danske virksomheder, der traditionelt set ikke har haft mulighed for samarbejdsforløb med forskere.

Det er afgørende, at erhvervsforskning udføres af personer, som kan tage ophold i både virksomhederne og på universitetet, da det fysiske møde og den daglige omgang er altafgørende for succesfulde samarbejder. De eksisterende modeller for erhvervsforskning tvinger ofte forskeren til at vælge mellem virksomhed eller universitet.

HumanImpact skaber en samlet platform, der skal danne grundlag for en radikalt ny måde at bedrive erhvervsforskning på. HumanImpacts nye model indebærer ansættelsen af tre fleksible humanistiske erhvervsforskere på postdoc-niveau. Projektets bærende aktivitet er disse erhvervsforskere, som i deres daglige arbejde vil knytte virksomheder og forskningsmiljøer sammen. HumanImpacts excellente seniorforskere, der er baserede i anerkendte miljøer på Det Humanistiske Fakultet, vil vejlede hver erhvervsforsker løbende, sådan at den nyeste og mest avancerede humanistiske viden tilføres de deltagende virksomheder.

Hver erhvervsforsker vil blive ansat i en treårig periode og det forventes, at de hver kan indgå i ca. 2 virksomhedsforløb om året. Der er afsat 4-5 måneder per forløb. Julie Sommerlund og Maja Horst vil stå for den overordnede ledelse af disse samarbejdsforløb. De vil sørge for, at leverancer, ønskede effekter og målsætninger evalueres og efterprøves løbende. Efter hvert forløb vil de desuden systematisk opsamle viden og erfaringer fra forløbene. Dette sker gennem konstruktionen af en samlet database, hvor information om de deltagende virksomheders økonomiske og organisatoriske ydeevne vil blive opsamlet.

Databasen muliggør en systematisk og evidensbaseret evaluering af de enkelte virksomhedsforløb, samt en spredning af best practice til en lang række virksomheder. HumanImpact vil således ikke blot introducere en ny måde at skabe længerevarende samarbejder med humanistisk forskning og danske virksomheder, men også foretage en dybdegående evaluering, akkumulering af viden og læringsopsamling på tværs af forløb, som kan komme danske virksomheder til gode fremadrettet.

Leverancer

HumanImpacts helt overordnede leverance består i systematisk at afprøve og validere en ny måde at bedrive erhvervsforskning på: fleksible erhvervsforskere som et bindeled mellem humanistisk forskning og danske virksomheder. Denne overordnede leverance vil blive realiseret igennem seks underleverancer:

 • 6 årlige virksomhedsforløb mellem danske virksomheder og humanistiske erhvervsforskere, der tilføjer specialiseret viden om brugere til virksomhederne;

 • 3 årlige seminarer med materiale fra virksomhedsforløb, der bredt vil formidle best practice til en stor mængde danske virksomheder;

 • 2 årlige workshops for specifikke brancher, hvor konkrete udfordringer adresseres med udgangspunkt i humanistiske erhvervsforskeres virksomhedsnære forskning;

 • Videnskabelige publikationer, konferencebidrag og en samlet antologi, der formidler projektets resultater;

 • Samlet hjemmeside, hvor projektets resultater løbende formidles (specifikt henvendt til danske virksomheder);

 • Platform, der samler erfaringer, metoder og viden om samarbejder mellem danske virksomheder og humanistisk forskning.

Forventet effekt

lHumanImpacts forventede effekt er, at virksomhedspartnernes konkurrenceevne øges. Dette skal ske på to måder. For det første ved, at viden om brugere formidles og forankres i virksomhederne. Det vil både ske igennem de enkelte virksomhedsforløb, men også ved bredere formidlingsaktiviteter såsom seminarer og workshops. For det andet vil HumanImpact skabe langvarige samarbejder mellem erhvervslivet og humanistisk forskning, der fremadrettet vil sikre, at virksomheder kan optage og anvende den viden, de netop står og mangler. Samlet set vil dette sikre danske virksomheder et permanent og langvarigt kompetenceløft, der kan øge deres konkurrenceevne og vækst.

Succeskriterier

Ved udgangen af projektet har

 • 18 danske virksomheder indgået i individuelle virksomhedsforløb med humanistiske erhvervsforskere;

 • 300 virksomheder deltaget i åbne seminarer;

 • 100 virksomheder deltaget i målrettede workshops med specifikke brancher.


Projektet har derudover følgende målsætninger for de enkelte virksomhedsforløb:

 • Minimum 80 % af virksomhederne har efter et år afsluttet eller udarbejdet et nyt forretningsudviklingsprojekt som følge af samarbejdet med en humanistisk erhvervsforsker;
 • Minimum 50 % af virksomhederne har efter et år identificeret nye samarbejdspartnere, der kan være med til at løfte deres innovationskapacitet;
 • Minimum 50 % af virksomhederne har en klar forståelse af, hvordan humanistisk viden understøtter deres innovationsindsats og forretningsudvikling;
 • Minimum 80 % af virksomhederne har efter et år oplevet en substantiel værdiforøgelse som følge af samarbejdet med en humanistisk erhvervsforsker.

Hvert virksomhedsforløb vil blive evalueret umiddelbart efter afslutningen ved hjælp af et standardiseret spørgeskema, der vil blive udviklet i fællesskab af projektets partnere. Efter et år vil der blive foretaget en opfølgende evaluering, som dels vil anvende et spørgeskema og dels vil inkludere en personlig samtale mellem HumanImpacts projektledelse og virksomheden.

Formidling af projektets resultater

HumanImpacts resultater vil blive formidlet løbende igennem hele projektet. Formidlingsaktiviteterne er en essentiel del af projektet, idet forankring af viden i danske virksomheder er en af projektets overordnede målsætninger. Hvert år vil der blive afholdt tre åbne seminarer rundt om i landet, hvor danske virksomheder bredt vil blive inviteret. Disse seminarer vil formidle erfaringer fra virksomhedsforløbene.

Seminarerne vil desuden danne grobund for workshops med specifikke brancher, hvor løsninger på aktuelle udfordringer vil blive behandlet. Disse seminarer vil også blive brugt til at rekruttere virksomheder til enkelte forløb.
Ved projektets afslutning vil der blive afholdt en samlet 2-dages konference på Det Humanistiske Fakultet, hvor virksomheder, politiske beslutningstagere, interesseorganisationer og forskere vil blive inviteret.

Denne konference vil formidle de samlede erfaringer fra projektet. HumanImpact vil formidle resultater til forskere og forskningsmiljøer igennem en række peer-reviewed artikler i internationale videnskabelige journals. Projektets deltagere vil desuden forfatte en samlet antologi, der vil formidle de videnskabelige erfaringer fra projektet. Slutteligt vil der blive oprettet en hjemmeside, der løbende vil formidle projektets resultater igennem videoer, guides og interaktive elementer. Hjemmesiden skal specifikt henvende sig til danske virksomheder og udgøre en samlet vidensplatform, der samler viden om humanistisk erhvervsforskning igennem cases og fyrtårnseksempler.