Konsortiet for Pædagogik og Velfærdsprofessionelt Arbejde

Formål og indsatsområder

Konsortiet for Pædagogik og Velfærdsprofessionelt Arbejde blev etableret i november 2015 og består af Københavns Universitet (Det Humanistiske Fakultet, Afdeling for Pædagogik, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling) og Professionshøjskolen UCC.

Velfærdsprofessionelle medarbejdere som lærere og pædagoger, men også socialrådgivere og sygeplejersker, oplever forandringer i velfærdsstaten i form af faglige, organisatoriske, kulturelle og sociale udfordringer, der ofte går på tværs af professionerne. I konsortiet forstås pædagogik og velfærdspraksis som velfærdsprofessionelt arbejde med mange aktører – frem for som afgrænsede professioner med ensidigt fokus på egne professionshistorier, vidensformer og faglige orienteringer.

Konsortiets formål er at beskæftige sig med de samfundsmæssige udfordringer, der gør sig gældende inden for pædagogik og velfærdsprofessionelt arbejde. Det betyder, at konsortiet arbejder med:

  • De kulturelle og sociale problemstillinger i skoler og daginstitutioner and andre velfærdsinstitutioner. Det gælder bl.a., hvordan samfundsmæssige og kulturelle forhold har betydning for den pædagogiske praksis i skoler og daginstitutioner og praksis i andre velfærdsinstitutioner.
  • Hvordan læreren og pædagogen, og andre velfærdsarbejdere, kan styrkes fagligt og pædagogisk i sine bestræbelser på at være selvstændigt analyserende og eksperimenterende i det daglige arbejde.   
  • Uddannelserne til velfærdsprofessionerne, fx lærer- og pædagoguddannelsen, men også socialrådgiver- og sygeplejeruddannelsen.

Nogle af de aktuelle Ph.d.-forskningsprojekter i konsortiet, drejer sig om at undersøge velfærdsarbejdets special- og socialpædagogiske udfordringer. Et projekt undersøger tværfagligt kriminalitetsforebyggende arbejde, og de bekymringer dette arbejde udtrykker i forbindelse med at udsatte unge i udskolingen har problemer med at finde skolen interessant og relevant. Et andet projekt undersøger, hvilken betydning Lov om øget inklusion af elever med socialpædagogiske behov i folkeskolens almenundervisning har fået for dannelsen af elevfællesskaber i folkeskolen, og hvilken betydning fællesskaberne får for inkluderede elevers skolegang og trivsel. Et tredje projekt beskæftiger sig med skolen som eksistensbetingelse for elever med social angst, hvor skolens øgede forventninger til elevers socialitet og performativitet, som kan være udløsende faktorer for social angst, kommer i søgelyset for undersøgelser af, hvordan skolen opleves af elever med social angst. Og et fjerde projekt interesserer sig for velfærdsarbejdets dynamikker og potentialer i forbindelse med anbragte børns skolegang, som forstås som en række normdannede samværsformer, der balancerer mellem social risiko og beskyttelse for barnet.

Konsortiets uddybede faglige grundlag

Samarbejdet

Konsortiet skaber en fælles platform for forskningsbaseret viden om pædagogik og velfærdsprofessionelt arbejde. Konsortiets arbejde relateres som udgangspunkt til fagene på uddannelsen i pædagogik og forskningsprogrammet Diversitet og Social Innovation på UCC.

Konsortiets arbejde består i at udvikle relationen mellem universitet og professionshøjskole vedrørende forskning og uddannelse. Der vil blive udviklet forskningsprojekter og iværksat udviklingsprojekter. Konsortiet vil understøtte udvikling af viden i fælles uddannelsestilbud, efteruddannelsestilbud samt indarbejde og formidle viden, ikke mindst i form af udvikling af forskellige måder, hvorpå vidensomsætning i konsortiet kan tænkes.

Mål

Konsortiets målsætninger er at:

  • styrke forskningen i pædagogik og velfærdsprofessionelt arbejde og opbygge en fælles forskningskapacitet
  • tilvejebringe ny viden om pædagogik og velfærdsprofessionelt arbejde, der styrker grunduddannelserne, resulterer i nye undervisningsformer og skaber flere og nye efter- og videreuddannelsestilbud
  • styrke eksisterende samarbejder og udvikle nye samarbejder med internationale uddannelses- og forskningsmiljøer for derigennem at understøtte, at aktiviteterne i konsortiet inddrager internationale erfaringer
  • etablere et fagligt miljø for pædagogik og velfærdsprofessionelt arbejde, hvor konsortiets forskningsresultater løbende indgår i dialog med praksisfelterne, herunder kommuner og institutioner, samt uddannelsesfelterne 

Organisation

Konsortiets arbejde er forankret i universitetets og professionshøjskolens forsknings- og videnmiljøer. Forsknings- og videnmiljøerne vil være repræsenteret i faggruppen. Gruppen refererer til styregruppen bestående af ledelsesrepræsentanter fra de deltagende institutioner.

Styregruppen

Faggruppen

Forskningschef Martin Bayer, UCC (formand)

Prodekan Eva Silberschmidt Viala, KU (næstformand)

Institutleder Maja Horst, KU

Vicedirektør for pædagoguddannelsen Lotte Nyboe, UCC

Uddannelseschef Lis Madsen, UCC

Lektor Trine Øland, KU, formand for faggruppen og tilforordnet styregruppen

Lektor Trine Øland, KU (formand)

Forskningsprogramleder Vibe Larsen, UCC (næstformand)

Lektor Tekla Canger, UCC-læreruddannelsen

Lektor Peter Østergaard Andersen, KU

Lone Bæk Brønsted, UCC-pædagoguddannelsen

Organisationsdiagram

Organisationsdiagram fpr Konsortiet for Pædagogik og Velfærdsprofessionelt Arbejde

Kontakt

For yderligere information om konsortiet på Københavns Universitet kontakt:

For yderligere information om konsortiet på UCC kontakt:

  • Forskningschef Martin Bayer
  • Fuldmægtig Vinnie Møller Johansen, VIJO@ucc.dk, 41898724