30. maj 2015

Rådgivning og formidling af viden om børns medievaner og adfærd på digitale og sociale medier

sociale medier

Anne Mette Thorhauge er på baggrund af sin forskning på film- og medieområdet udpeget af kulturministeren som formand for Medierådet for Børn og Unge (MBU). Som formand for rådet bidrager Anne Mette Thor­hauge med sin viden såvel til den politiske proces som til kulturministeriets lovgivningsarbejde. Som led i denne rådgiverrolle holder hun endvidere foredrag og møder i kommuner og på institutioner om udvikling af policies på film- og medieområdet.

Anne Mette Thorhauge

I regi af MBU samarbejder Anne Mette Thorhauge med Undervisningsministeriet, DR, Forbrugerrådet, Institut for Menneskerettigheder, telebranchen og andre aktører om at afholde seminarer og debatmøder (både nationalt og internationalt), udvikle undervisningsmateriale om børns brug af internet og mobile medier samt foldere og hjem­mesider om børns medievaner og adfærd på digitale og sociale medier. Desuden indhenter hun løbende viden om børns film- og mediekompetencer med henblik på at lave fagligt velfunderede aldersklassificeringer af film til det danske marked.

Endelig samarbejder Anne Mette Thorhauge med Center for Ludomani om at afdække, hvordan computerspil påvirker hverdagslivet og fremtidsmulighederne for udsat­te unge.

Impact

Med MBU’s informations- og undervisningsmateriale le­verer Anne Mette Thorhauge dels viden til forældre om børns medievaner mv., dels forskningsbaseret opkvalifice­ring af folkeskolelærere, således at lærerne bliver klædt bedre på til at vejlede de nye generationer af unge om etisk adfærd på de sociale medier. Målet er at give bør­nene en forståelse af det moderne netværkssamfund og nødvendige kompetencer til at navigere digitalt i netværkssamfundet og håndtere risici på internettet. Disse kompetencer bliver stadigt mere centrale for de kommen­de generationer, både på arbejdsmarkedet og i den pri­vate sfære. Med tiden er Anne Mette Thorhauges mål at få digital dannelse forankret direkte i Folkeskolens fælles mål, således at alle danske skolebørn får oplæring i etisk adfærd på internettet.

Impact af MBU-arbejdet kan fx dokumenteres på følgende måder:

  • Anvendelse af informations- og undervisnings­materiale fra www.emu.dk
  • Antal klik på www.sporgomspil.dk, www.digitaleunge.dk og www.digitaldialog.dk
  • Antal modtagere af MBU’s nyhedsbrev
  • Brug af vejledninger om småbørn på Facebook
  • Dokumenteret påvirkning af Folkeskolens Fælles Mål
  • Deltagelse i/planlægning af events, seminarer, konferencer og debatmøder

Forskningssamarbejdet med Center for Ludomani genererer viden, som danner grundlag for rådgivning af ikke blot forældre, men også pædagoger, sundhedsplejersker, sko­lepsykologer og socialrådgivere. Formålet her er at hjælpe børn, unge og voksne ud af negative spillemønstre.

Impact af samarbejdet med Center for Ludomani beror bl.a. på centrets vurdering af betydningen af Anne Mette Thorhauges viden i rådgivningsindsatsen.