21. december 2016

Sprogenes brobygger

Flersprogethedsdidaktik

At tilegne sig fremmedsprog handler om at bygge bro mellem det sprog, man gerne vil lære, og det eller de sprog, man kender i forvejen, fx gennem opmærksomhed på sproglige ligheder og forskelle. Det viser lektor Petra Daryai-Hansens og hendes kollegers forskning inden for feltet flersprogethedsdidaktik. I Danmark tales over 100 forskellige sprog, og denne sproglige rigdom kan ifølge Petra Daryai-Hansen udnyttes langt bedre til at styrke sprogindlæringen i uddannelserne.

Lektor Petra Daryai-Hansen

Petra Daryai-Hansen har i sin forskning tyskfaget som udgangspunkt. Særligt fokus har hun på flersprogethedsdidaktikken, dvs. spørgsmålet om, hvordan man kan bygge bro mellem flere fremmedsprog i sprogundervisningen. Derudover er hun optaget af sammenhængen mellem sprog og kultur, sprog og faglighed samt sprog og politik på tværs af uddannelsesniveauerne. Hendes indsats som sprogenes brobygger er konkret udmøntet i en kombinationsstilling: Et lektorat på halv tid ved Københavns Universitet og en halvtidsansættelse som docent ved Professionshøjskolen UCC.

I Danmark såvel som i mange andre europæiske lande er det i de senere år besluttet politisk, at skolebørn skal lære fremmedsprog tidligere i deres skoleforløb. Forskningen giver ikke entydige resultater i retning af, at dette er en fordel for læringen. Men forskerne er enige om, at det kræver lærere, der specielt er uddannet hertil. Børnenes alder og sproglige ressourcer skal tages i betragtning i udviklingen af undervisningsmaterialer og planlægningen af undervisningen.

Udnyt sproglig ballast

Med skolereformens implementering i 2014 begyndte lærerne i den danske folkeskole at undervise i engelsk fra 1. klasse og i tysk og fransk fra 5. klasse. Men allerede i 2012 indledte Petra Daryai-Hansen et forskningssamarbejde med Randersgades Skole i København om tidlig fremmedsprogsundervisning.  Hendes forskning har vist, at man lærer fremmedsprog mest effektivt ved at udnytte den sproglige ballast, man har i forvejen. Det gælder om at bygge bro mellem det sprog, man vil lære, og det eller de sprog, man kender i forvejen, fx ved at reflektere over ligheder og forskelle i fx sprogenes struktur, ordenes betydning og de kulturelle forhold. Man udnytter ganske enkelt sin samlede sprogkompetence som en ressource til at højne sit fremmedsprogsniveau.

Dansk sprogpolitik hæmmer læring

Den danske sprogpolitik giver imidlertid ikke mulighed for at høste disse mulige gevinster. Uddannelsessystemet er præget af en stærk hierarkisering af de mere end 100 sprog, der tales i Danmark, med engelsk og dansk øverst og migrantsprog nederst. På trods af forskningens resultater fremstilles migrantsprogene som sprog, der ikke repræsenterer en ressource, men ligefrem regnes som en forhindring for, at børnene lærer dansk.

Fremmedsprogsundervisningen burde ifølge Petra Daryai-Hansen lægge langt større vægt på at inddrage den sproglige baggrund, man har med sig i rygsækken, end tilfældet er i dag. Sproglærerne har ikke tilstrækkelig viden om og fokus på, hvilke sprog eleverne kender i forvejen, og kan derfor ikke udnytte elevernes egne ressourcer i fremmedsprogstilegnelsen.

Det er fx oplagt at udnytte tyrkisksprogede elevers modersmål som en genvej til at lære tysk i skolen. Dette hænger sammen med de ligheder, der eksisterer mellem tysk og tyrkisk med hensyn til fx verbers bøjning, som er en vigtig nøgle til forståelsen af begge sprog.

Interkulturelle kompetencer

For at kunne begå os på tværs af kulturer er det ifølge Petra Daryai-Hansen vigtigt, at vi udvikler vores sproglige kompetencer inden for tre dimensioner: viden, færdigheder og holdninger. Som praksisorienteret forsker udvikler og afprøver hun metodiske tilgange, som gymnasie- og grundskolelærere kan bruge i undervisningen. Målet er, at læreren skal kunne styrke elevernes interkulturelle kompetencer ved bevidst at inddrage alle de tre nævnte dimensioner.

I tyskundervisningen skal eleverne således have viden om forskelle og ligheder mellem brugen af ’De’ på dansk og ’Sie’ på tysk. Men de skal også have en åbenhed for andre høflighedsformer, når de interagerer i en tysksproget kontekst, og de skal udvikle analytiske færdigheder, der gør dem i stand til at navigere i specifikke situationer.

Sprog og faglighed

Petra Daryai-Hansen arbejder endvidere med koblingen mellem sprog og faglighed. Undervisningen skal styrke elevernes sproglige bevidsthed, men primært fokusere på indholdet: sprog skal bruges til at tale om noget. Problemet er, at fremmedsprogsundervisningen i andre sprog end engelsk i mange tilfælde er begrænset til ren sprogundervisning. Et sprog som tysk kan eksempelvis give adgang til faglig viden inden for filosofi, politisk historie og musikhistorie – og dermed give alternative perspektiver på verden. Dette viser Petra Daryai-Hansen gennem sit arbejde med den sprogstrategiske satsning[1] på Københavns Universitet.

Impact

Denne viden om tilegnelse af fremmedsprog udgør det forskningsmæssige bagtæppe for Petra Daryai-Hansen og hendes samarbejdspartnere blandt forskere og undervisere på læreruddannelsen. Forskerne udvikler en vifte af didaktiske metoder, som kan hjælpe gymnasie- og grundskolelærere med at udvikle elevernes globale, interkulturelle, flersprogede og kommunikative kompetencer.

Petra Daryai-Hansen er faglig leder af udviklingsprojektet Tidligere sprogstart, som arbejder med tidlig sprogstart i engelsk, fransk og tysk for danske skoleelever og har særligt fokus på flersprogethedsdidaktik. I projektet udvikles innovative undervisningsforløb til brug i folkeskolen. Med afsæt heri har hun taget initiativ til et nordisk-baltisk samarbejdsprojekt for forskere, skolelærere og lærere på læreruddannelser med titlen Developing Early Foreign Language Learning and Teaching in the Nordic/Baltic Context.

På Københavns Universitet underviser Petra Daryai-Hansen kommende gymnasielærere. Uddannelsen af gymnasielærere ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk er afgørende for det danske samfunds samlede sproglige og interkulturelle kompetenceniveau. Virksomheders og organisationers muligheder for at samarbejde på tværs af sprog- og kulturgrænser afhænger af gymnasieskolens fremmedsproglige opkvalificering af den kommende generation på arbejdsmarkedet. Alene fra dette institut dimitterer årligt over 100 kandidater, hvoraf over halvdelen ansættes i undervisningssektoren, primært i gymnasiet.

Petra Daryai-Hansen holder hyppigt workshops og foredrag om fremmedsprogsundervisning, tidlig sprogstart, læsefærdigheder mv. i regi af ministerier, professionshøjskoler, folkeskoler og Gymnasieskolernes Lærerforening (GL). Hun deltager som ekspert i det tyskfaglige kvalitetssikringsarbejde i Undervisningsministeriets Styrelse for Undervisning og Kvalitet og i GL’s sprogtænketank, der leverer anbefalinger til, hvordan gymnasieelevernes sprogkompetencer kan styrkes. Endelig deltager hun i en arbejdsgruppe, der udarbejder nye læreplaner i tysk for de gymnasiale uddannelser.

Læs mere

Konsortiet for Sprog og Fagdidaktik i folkeskolen

Artikel i Altinget den 31. maj 2016: Forskere: Migrantsprog diskrimineres i Danmark; forfattet af Petra Daryai-Hansen og Anne Holmen.

Artikel i fagbladet Sproglæreren, september 2016, forfattet af Petra Daryai-Hansen i samarbejde med lærere fra Randersgades Skole: Hvordan kan elevernes sproglige opmærksomhed styrkes gennem en flersproget tilgang?”

Forskningsprojektet Tidligere Sprogstart - ny begynderdidaktik med fokus på flersprogethed. Projektet er et samarbejde mellem Københavns Universitet, Professionshøjskolen UCC og Professionshøjskolen Metropol og er støttet af A.P. Møller Fonden.

Forskningsprojektet Developing Early Foreign Language Learning and Teaching in the Nordic/Baltic Context. Projektet har 24 partnere i Danmark, Norge, Sverige og Litauen og er støttet af Nordplus Horizontal. 

Antologien Sprogfag i forandring. Forlaget Samfundslitteratur, 2015; Kapitel 8: Tidligere sprogstart: Forskningsanbefalinger og veje at gå. Forfattere: Petra Daryai-Hansen, Annette Søndergaard Gregersen, Karoline Søgaard og Robert Lee Revier.[1] Den sprogstrategiske satsning skal føre til styrkelse af sprogkompetencerne hos studerende på hele universitetet.  https://cip.ku.dk/satsningsomraader/sprogstrategisk-satsning/