20. marts 2017

Ordblindetest til alle skoleniveauer

Ordblindetest

For at gøre det nemmere at opdage ordblindhed blandt elever og studerende i Danmark bad Undervisningsministeriet i 2012 forskere fra Center for Læseforskning, Københavns Universitet, og DPU, Aarhus Universitet, udvikle en national ordblindetest. Testen blev lanceret i 2015 og bruges nu i alle 98 kommuner og på alle niveauer i uddannelsessystemet. Ved at identificere og hjælpe ordblinde tidligere end hidtil kan deres mulighed for uddannelse styrkes og mange sociale problemer undgås.

Gruppefoto af ansatte ved Center for Læseforskning

Center for Læseforskning

I Danmark anslås mellem 3 og 7 % af befolkningen at være ordblinde. Jo tidligere ordblindhed opdages, jo bedre er muligheden for at afhjælpe problemet gennem en målrettet indsats. Ved at give ordblinde børn den hjælp, de har brug for gennem deres skoletid, kan de sikres muligheden for at tage en uddannelse, og mange sociale problemer kan undgås.

Forskerne på Center for Læseforskning undersøger i deres forskning blandt andet, hvad der karakteriserer folk med læsevanskeligheder. Når vi læser, trækker vi på to forskellige færdigheder: For det første de specifikke færdigheder i at genkende det enkelte ord ud fra viden om bogstaverne og deres lyde (afkodning); for det andet de mere generelle færdigheder i sprogforståelse som ordforråd, sætningsforståelse og evnen til at inddrage den viden, vi har i forvejen, til at forstå teksten. Center for Læseforskning besidder dels den faglige viden om, hvad der karakteriserer læsefærdighed, dels de nødvendige statistiske og metodiske redskaber til at undersøge, hvordan man bedst tester læsefærdighed og herunder ordblindhed.

Opgave fra Undervisningsministeriet

Med denne viden som baggrund blev forskere fra Center for Læseforskning og DPU i 2012 af Undervisningsministeriet bedt om at udvikle en national, tværgående ordblindetest, som kunne identificere elever og studerende med ordblindhed på tværs af uddannelser lige fra 3. klasse til de videregående uddannelser. Ideen var at gøre det muligt for lærere at anvende én og samme test til elever i forskellige aldre og alle dele af uddannelsessystemet. Derved ville den enkelte lærer være fri for bekymring om, hvorvidt han eller hun testede sin elev for ordblindhed på den rigtige måde, og læreren ville have præcis viden om, hvad man kunne forvente af den testede elev på det pågældende alderstrin.

Tegn på ordblindhed

Ordblindhed er karakteriseret ved særligt besvær med afkodningen og således med at koble bogstaver sammen med de lyde, snarere end ved at forstå ordenes betydning. For eksempel vil en ordblind have svært ved at læse oplæse et nonsensord, fx ”obilm”. Man taler om ordblindhed, når der ikke er indlysende grunde til læsevanskelighederne som fx syns- eller hørenedsættelse, svære sprogvanskeligheder, hjerneskade eller svag begavelse.

Forskerne afprøvede en række deltests med et stort antal børn i forskellige aldersgrupper. Formålet var at finde ud af, hvilke typer af tests, der var bedst egnet til at afsløre afkodningsvanskeligheder, idet testene samtidig skulle udelukke dårlige sprogfærdigheder eller andre mulige årsager til læseproblemer. Derved fandt forskerne frem til de tests, som kunne vise, om der specifikt var tale om ordblindhed.

Impact

I februar 2015 offentliggjorde Undervisningsministeriet den nationale, tværgående ordblindetest. Testen blev udviklet i samarbejde med Undervisningsministeriet, Socialstyrelsen og Skoleforskningsprogrammet, DPU, Aarhus Universitet. Den er blevet til i tæt samspil med praksis, da repræsentanter fra både grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelsesinstitutioner i samarbejde med forskerne løbende har afprøvet og evalueret testen.

En analyse fra maj 2016 fra Styrelsen for It og Læring viser, at samtlige landets 98 kommuner anvender ordblindetesten.

Barriere for uddannelse fjernet


Tidligere har der manglet en fælles praksis i grundskolen for, hvordan man identificerer ordblinde elever. Det har skabt unødvendige barrierer for elever og studerende på vejen gennem uddannelsessystemet. Der har for eksempel været for uensartede udredninger, og det har været en kamp for nogle elever og studerende at få anerkendt deres ordblindhed.

Ordblindetesten giver en mere sikker og ensartet identifikation af ordblindhed på tværs af både kommunegrænser og uddannelser. I modsætning til tidligere behøver ordblinde elever nu ikke at blive testet flere gange i løbet af uddannelsessystemet. Ordblindetesten har dermed bidraget til mere smidige overgange mellem uddannelser.

At teste er ikke et mål i sig selv, og identifikation af ordblindhed kan naturligvis ikke stå alene. Men identifikationen er central for at kunne understøtte ordblinde elever og studerendes behov gennem skole- og uddannelseslivet og derved give dem de bedst mulige forudsætninger for et godt arbejde og voksenliv. Ordblindetesten identificerer de specifikke læse- og stavevanskeligheder, der karakteriserer ordblindhed. Denne viden kan bevirke, at ordblinde elever og studerende i højere grad får opfyldt deres undervisningsmæssige behov. Dette giver mulighed for store gevinster, ikke blot på det individuelle og familiemæssige plan, men også på samfundsniveau. Ordblindhed, der ikke opdages i de tidlige år, kan give samfundet store udgifter til at tackle sociale problemer forårsaget af, at ordblinde må forlade uddannelsessystemet i utide, dvs. uden at færdiggøre en uddannelse.

Læs mere

Center for Læseforskning, Københavns Universitet

Undervisningsministeriets hjemmeside om Ordblindetesten

Bidrag på BDA International Conference, Oxford, Storbritannien, den 12. marts 2016: The Danish Dyslexia Test. Validity of a Wide-range, web-based test for dyslexia