17. februar 2016

Flersprogethed som udfordring og ressource

Sprogforskning

Antallet af børn og unge i Danmark med etnisk og sproglig minoritetsbaggrund er mere end firdoblet inden for de seneste 25 år. Derfor er der brug for viden om disse børn og unges sproglige og kulturelle forudsætninger for at deltage i undervisningen på både folkeskole-, ungdomsuddannelses- og universitetsniveau.

     Professor Anne Holmen

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed ved Det Humanistiske Fakultet undersøger professor Anne Holmen og hendes kolleger, hvordan undervisningen kan forbedres og frafaldet reduceres ved at lade pædagogikken tage bedre højde for elevernes og de studerendes sproglige og kulturelle forudsætninger.

Gennem bl.a. kvalitative interviews undersøger forskerne dels behovet for særlige undervisningstiltag for elever og studerende med minoritetsbaggrund, dels hvordan den almene undervisning kan tilrettelægges, så den bedre tilgodeser disses læringsbehov.

Anne Holmens forskning skaber for det første viden om, hvordan man systematisk afdækker behov for danskkurser blandt børn og unge med minoritetsbaggrund. Eksempelvis ved vi nu, at der er behov for kurser i dansk som andetsprog, men at disse skal være fagligt baserede i indhold og placering. Desuden skal de have en overskrift, som i stedet for at stigmatisere deltagernes behov gør tilegnelsen af akademisk dansk til en naturlig del af et studium. Dette gælder såvel minoritetsstuderende med dansk adgangsgivende eksamen som internationale studerende og studerende med nordisk baggrunde.

For det andet danner forskningen i dansk som andetsprog grundlag for udvikling af andetsprogspædagogikken generelt. Forskerne bidrager til den pædagogiske udvikling vedrørende sammenhængen mellem det sprog, der undervises på, og det enkelte fags faglige indhold i skole og uddannelse, fx matematik, mikrobiologi, medieanalyse osv.

For det tredje afdækker forskernes analyser et uudnyttet potentiale i at tage udgangspunkt i den sproglige og kulturelle diversitet blandt elever og studerende. Analyser af forskellige pædagogiske tilgange i undervisningen viser, at monokulturel uddannelse ikke er god uddannelse. Hvis det er et mål for undervisningen at stimulere den intellektuelle nysgerrighed og sensitiviteten over for andre måder at leve på samt styrke evnen til at vurdere argumenter og danne sin egen mening, er dét at bringe elevernes sproglige og kulturelle ressourcer i spil et oplagt middel. Inddragelsen af den etniske mangfoldighed i klasseværelset styrker den faglige læring og den personlige identitetsskabelse hos minoritetseleverne. Samtidig giver den undervisningen nye dimensioner og klæder alle elever og studerende bedre på til at begå sig i det globaliserede samfund.

Impact

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed, der af Københavns Kommune er godkendt som sprogcenter, afholder målrettede kurser i dansk som andetsprog for vidensarbejdere og studerende i Storkøbenhavn, herunder ansatte på Københavns Universitet. Disse kurser bidrager til en forbedring af kursisternes integration og aktive deltagelse på arbejdspladsen og i undervisning, gruppearbejde og netværk på universitetet. For de studerende kan det betyde en reduktion af frafaldet på studierne. Samlet set giver dette en højnelse af det faglige niveau hos kandidaterne til gavn for aftagerne og dermed for det danske samfund. I sammenhæng hermed øger den forbedrede integration i studietiden tendensen til, at kandidaterne vælger at blive i Danmark efter endt uddannelse.

Endvidere afholder centret særligt tilrettelagte danskkurser for udenlandske ingeniører med ansættelse i Danmark. Disse kurser medvirker til at sikre fastholdelse af værdifuld, akademisk arbejdskraft på det danske arbejdsmarked.

Blandt Anne Holmens mange udadvendte aktiviteter skal her desuden nævnes hendes kurser i andetsprogspædagogik på Grønlands Universitet i Nuuk for undervisere på en række forskellige grønlandske uddannelsesinstitutioner. Kursusaktiviteten giver underviserne redskaber til at styrke skriftligheden på de studerendes andetsprog. Derved højnes niveauet i undervisning og vejledning i tosprogssituationer i Grønland generelt, og frafaldsproblemet vil alt andet lige mindskes.

Læs mere

Den gode gartner og ukrudtet. Om minoritetselever i folkeskolens danskfag. Haas, Claus et al.: Ret til dansk. Uddannelse, sprog og kulturarv. Aarhus Universitetsforlag, 2011, 31-117

Sproglig diversitet blandt eleverne i grundskolen – fra problem til potentiale. I Gregersen, Annette et al. (red.): Sprogfag i forandring, 2. rev. udgave, 2015, 23-55

Linguistic Diversity among Students in Higher Education. A resource in a Multilingual Language Strategy. I Fabricius, Anne & Bent Preisler (eds.): Transcultural Interaction and Linguistic Diversity in Higher Education. The Student Experience. Palgrave, 2015, 116-142