1. april 2015

Brug af fagdidaktisk forskning i myndighedsbetjening

Sprogforskning

Birgit Henriksen har med sin forskning i fagdidaktik og sprogtilegnelse bidraget til udarbejdelsen af nye Fælles Mål, dvs. elevernes læringsmål, for faget engelsk i folkeskolen. Arbejdet er foregået i tæt samarbejde med praktikere og professionshøjskoler og er et led i en systematisk myndighedsbetjening af Undervisningsministeriet.

Birgit Henriksen

Forenk­lingen af Fælles Mål sker i forlængelse af folkeskolereformen i 2014 med henblik på at sikre konkrete læringsmål, som sætter elevernes læringsudbytte tydeligere i centrum. I processen omkring forenklingen af Fælles Mål brugte Undervisningsministeriet forskere fra Institut for Engelsk, Germansk og Romansk inden for folkeskolens forskellige sprogfag, dvs. for engelsk, fransk og spansk. Derudover har Birgit Henriksen været med til at skrive de nugældende læringsmål for kommende folkeskolelærere i engelsk.

Impact og formidling

Birgit Henriksen udvikler sin forskning i tæt samarbejde med praktikere i folkeskolen, i gymnasiet og på professionshøjskolerne. Når hun rådgiver myndigheder som Undervisningsministeriet og praktikere fra forskellige ud­dannelsesinstitutioner, sikrer hun konsistens i tænkning mellem mål, vejledninger og praksis ved hjælp af aktuel forskning om sprog, indlæringssyn og sprogpædagogiske metoder.

Forskningens samfundsmæssige impact finder sted på flere niveauer:

  • Som fagekspert sikrer Birgit Henriksen, at udarbejdelsen af generelle anbefalinger og konkrete Fælles Mål for engelsk i folkeskolen baseres på aktuel dansk og international forskning.
  • I udarbejdelsen af Fælles Mål kobles forskning med erfaringsbaseret viden i et samarbejde mellem fag­ekspert, erfarne undervisere fra professionshøjskoler, praktikere og fagkonsulenter. Samarbejdet sikrer et stærkt vidensgrundlag for udarbejdelse af kompetencemål, fasemål og undervisningsvejledninger.

Birgit Henriksen bidrager yderligere til udbredelse af den forskningsbaserede viden om fagdidaktik i sprogfagene. Det gør hun gennem undervisning på efteruddannelseskurser for folkeskole- og gymnasielærere, kurser på læreruddannelsen og konsulentbistand til Center for Un­dervisningsmidler. Derudover virker hun som konsulent for forlag i forbindelse med udgivelse af læremidler for folkeskolen.

Sammen med andre fagdidaktiske forskere har Birgit Henriksen skrevet bidrag til bogen ”Sprogfag i forandring: pædagogik og praksis” fra 2009, der indgår som grundbog på læreruddannelsen. Bogen vil blive revideret i 2015, så kapitlerne er tilpasset de Fælles Mål, som trådte i kraft fra skoleåret 2014/2015. Derudover er hun medredaktør på bogen ”Fremmedsprog i gymnasiet” fra 2014, som anvendes på teoretisk pædagogikum for kommende sproglærere i gymnasiet, og i 2015 udkommer bogen ”Fagdidaktik i sprogfag”, som hun er medforfatter til og som også vil indgå som pensum på disse kurser.

Som supplerende efteruddannelsestilbud udbyder Københavns Universitet i samarbejde med Institut for Uddannelse og Pædagogik på Aarhus Universitet Master i Fremmedsprogspædagogik. Birgit Henriksen underviser på denne uddannelse og hendes forskning indgår som en del af uddannelsens curriculum gennem forsk­ningsbaseret undervisning.

Læs mere

Undervisningsministeriet lancerede den 4. august 2014 en
dynamisk vidensportal på emu.dk, hvor de nye forenklende Fælles Mål er tilgængelige. Vidensportalen er en hjælp i lærernes planlægning af undervisningen ud fra de nye læringsmål.