14. marts 2016

Millionbevilling til udvikling af tidlig sprogundervisning i folkeskolen

sprogundervisning

Københavns Universitet og professionshøjskolerne UCC og Metropol har modtaget over 12 millioner kroner fra A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formaal til projektet Tidligere Sprogstart. Sammen med lærere på fem københavnske folkeskoler skal projektpartnerne udvikle de pædagogiske metoder og materialer, som skolerne i dag mangler for at kunne leve op til skolereformens krav om tidligere sprogundervisning i engelsk, tysk og fransk.

Folkeskolereformen fra 2014 har afgørende ændret vilkårene for sprogfagene i folkeskolen. Eleverne skal nu have engelsk fra første klasse og fransk eller tysk fra femte klasse. En tidligere sprogstart medfører dog ikke i sig selv mere og bedre sproglæring. Forskningen viser derimod, at bedre sproglæring hænger sammen med kvaliteten af læringsmiljøet, og hvordan den sprogpædagogik, der udføres i de enkelte klasserum, formår at inddrage elevernes forudsætninger. De erfaringer og den viden, der skal til for at udvikle sådan en sprogpædagogik til tidlig sprogundervisning, har vi endnu ikke i Danmark.

De helt små elever skal også have undervisning i fremmedsprog.

Projektet "Tidligere Sprogstart - ny begynderdidaktik med fokus på flersprogethed" har modtaget en generøs bevilling på over 12 millioner kroner fra A. P. Møller Fonden. Det har til formål at udvikle og afprøve nye og tidssvarende didaktiske metoder, undervisningsmaterialer og efteruddannelsestilbud til sproglærerne i folkeskolen, så de kan håndtere de nye store udfordringer for sprogfagene.

Projektet, der er et samarbejde mellem Københavns Universitet, professionshøjskolerne UCC og Metropol samt fem københavnske folkeskoler, løber fra 2016 til juni 2018.
 
- For at få det fulde udbytte af den tidligere start i sprogfagene er der et akut behov for at udvikle en praksisnær, forskningsbaseret sprogdidaktik målrettet de udfordringer, som tidligere og længere undervisningsforløb i de tre fremmedsprog medfører. En sådan viden er endnu ikke er oparbejdet i en dansk kontekst, forklarer prodekan for uddannelse Jens Erik Mogensen, som også er formand for Konsortiet for Sprog og Fagdidaktik i Folkeskolen.

Lærerne med til at udvikle og evaluere pædagogikken

Konkret skal 20 sproglærere fra Københavns Kommune i samarbejde med faglige konsulenter med ekspertise inden for engelsk, fransk, tysk og dansk som andetsprog fra Københavns Universitet og professionshøjskolerne UCC og Metropol udvikle eksemplariske undervisningsforløb og årsplaner til den tidligere sprogstart. Derefter skal 40 sproglærere og deres elever afprøve og evaluere materialet. Den nye forskningsbaserede viden opsamles løbende, og vil blive stillet til rådighed for alle landets folkeskolelærere via Danmarks læringsportal, EMU.

- Vi hilser projektet meget velkomment, da det kan bidrage til et markant kompetenceløft inden for tidligere sprogstart og flersprogsdidaktik og på den måde medvirke til at fremtidssikre sprogundervisningen i folkeskolen, fastslår formand for undervisningsudvalget Bjørn Hansen, Danmarks Lærerforening.

Også Københavns Kommune ser frem til at komme i gang med projektet.

- Folkeskolereformen stiller mange krav til lærerne og eleverne. Der er derfor behov for at tænke i nye samarbejdsformer, hvor lærernes praksisbaserede erfaringer og omfattende sprogpædagogiske viden anvendes aktivt i udviklingen af blandt andet nye forskningsbaserede undervisningsmaterialer.  Projektets unikke kombination af praktiserende lærere og højt specialiserede fagkompetencer fra professionshøjskolerne og universitetet skaber den bedste ramme for et sådant innovativt samarbejde, siger direktør i Børne- og Ungdomsforvaltningen Camilla Niebuhr, Københavns Kommune.

Om projektet

Projektet Tidligere Sprogstart - ny begynderdidaktik med fokus på flersprogethed ledes af et fagligt projektteam med kompetencer inden for dansk som andetsprog, engelsk, fransk og tysk. Projektteamet refererer til en bredt sammensat styregruppe bestående af ledelsesrepræsentanter fra de deltagende videninstitutioner og skoler, Københavns Kommune og Danmarks Lærerforening. Projektets styregruppe ledes af prodekan Jens Erik Mogensen.

Projektteamet vil i samarbejde med Danmarks Lærerforening også arrangere fagkurser i alle landets regioner samt et afsluttende seminar for grund- og videreuddannelsen på landets syv professionshøjskoler, CFU-konsulenter og læringskonsulenter. Projektets resultater vil endelig blive benyttet til at videreudvikle efter- og videreuddannelse på læreruddannelses-, diplomuddannelses- og masteruddannelsesniveau, ligesom resultaterne vil blive præsenteret på en afsluttende international konference.

Projektet har modtaget en bevilling på 12.350.000 kr. fra A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formaal.

Emner