18. november 2021

HUM-forskere skal være med til at hjælpe ofre for vold

Bevilling

At blive udsat for vold kan have mange følger; fysiske, psykiske, sociale og retlige. Men også moralske. I et nyt VELUX-støttet forskningsprojekt skal forskere med baggrund i filosofi, antropologi, religionsvidenskab og psykologi, sammen med et udvalg af praktikere fra bl.a. krisecentre og offerrådgivning, samarbejde om at integrere etiske perspektiver i den hjælp, vi tilbyder mennesker i Danmark, der har været eller vedvarende er udsat for vold.

Illustration til bevillingsnyhed

Projektet, med titlen ’Eftertanker: En forskningsunderbygget praktisk-humanistisk indsats til fordel for mennesker udsat for alvorlig uret og overgreb’, er ledet af lektor Thomas Brudholm fra ToRS og har modtaget 5.8 mio. kroner i støtte fra VELUX FONDENs HUMpraxis-program. Formålet med projektet er at kvalificere evnen til – på tværs af professioner og specialer – at forstå og samtale med mennesker, der er blevet ramt af overgreb, der har udfordret deres værdier eller rystet dem i deres moralske grundvold.

- At blive udsat for alvorlig uret og overgreb har mange følger. Nogle kæmper med at finde ud af, hvilke værdier de kan holde fast i. Deres moralske kompas, selvbillede eller tillid til verden er blevet beskadiget, og de bakser med at finde plads til det, der skete, i deres videre liv og menneskesyn. Andre føler eller gør ting, de har svært ved at forlige sig med: vrede, hævn og måske et had til deres ulykkes ophav, forklarer Thomas Brudholm.

Moralsk hjælp til ofre

Forskerne skal sammen med praktikerne levere ny viden om de moralske aspekter og følger af udsathed for uret og overgreb, der gør sig gældende blandt mennesker i Danmark. Det drejer sig bl.a. om, hvordan folk forholder sig til svære moralske spørgsmål, der kan trænge sig på også meget længe efter udsættelsen for alvorlige krænkelser: Hvordan kan man forene det, man har oplevet med det, man før troede på, eller den man troede, man var? Er det rigtigt, når folk siger, at tilgivelse er den eneste vej frem? Gælder det om at komme fri af vrede og skam eller kan sådanne følelser rumme en moralsk værdi?

- Det er spørgsmål, der er blevet diskuteret i filosofien igennem et par årtusinder. Men de etiske indsigter perspektiver, den leverer, har ikke fundet vej til danske offerrådgivende praksisfællesskaber. Her er den hjælp, vi tilbyder, mere gearet til håndtering af offerets sikkerhed, til at hjælpe den forurettede gennem retssystemet og til at håndtere psykiske og fysiske mén. Forståelse og håndtering af de moralske implikationer bliver en samvittighedssag for den enkelte, forklarer Thomas Brudholm.

- Samtidig har den viden, der ligger i praksisfællesskaberne, herunder viden om hvad det helt konkret er for nogle moralske spørgsmål, der melder sig i de forurettedes liv i en dansk-kulturel kontekst, heller ikke fundet vej til den etisk-filosofiske forskning. Så projektet drejer sig også om at fundere den filosofiske eftertanke i en dybere forståelse af konkret praksis, tilføjer Thomas Brudholm.

I Eftertanker-projektet skal forskerne derfor sammen med praktikere fra hele landet samarbejde om at udvikle og integrere forskningsbaserede etiske perspektiver i den hjælp, vi i Danmark tilbyder voldsofre.

- Vores håb er, at samarbejdet mellem praksis og forskning kan levere ny viden om de moralske aspekter og følger, der kan opstå, når man har været udsat for uret og overgreb. Men forskningsarbejdet får også en praktisk dimension, for det kommer til at foregå sideløbende med projektgruppens arbejde med at udvikle, afprøve og indlejre etisk-humanistiske perspektiver i praksispartnernes rådgivning, behandling og uddannelse, fortæller Thomas Brudholm.

Om projektet

Lektor Thomas Brudholm er leder af projektet ’Eftertanker: En forskningsunderbygget praktisk-humanistisk indsats til fordel for mennesker udsat for alvorlig uret og overgreb’.

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Dansk Kvindesamfunds Krisecentre, Rehabiliteringsklinikken på Dansk Institut mod Tortur, Offerrådgivningen i Danmark, forskere fra Københavns Universitet og Edinburgh University.