30. januar 2020

Dekan: Det er vigtigt, vi får en god proces

målplan

Arbejdet med fakultetets målplan for 2021-24 går i gang i råd og udvalg. Dekan Jesper Kallestrup svarer på tre skarpe om forårets strategiproces.

Dekan Jesper Kallestrup
Dekan Jesper Kallestrup

I november besluttede dekan Jesper Kallestrup i samråd med rektoratet at lægge den omstridte målplan for 2020-2023 til side og i stedet tage hul på en ny proces med medarbejdere og studerende i januar. Strategiarbejdet skydes i gang i næste uge med et fællesmøde mellem alle de involverede parter, der er på fakultetet. Det vil sige de formelle råd, udvalg og nævn samt dekanatets samarbejdsforum med HUMrådet.

Jesper Kallestrup svarer herunder på tre spørgsmål om den kommende proces:


Hvordan ser processen ud i korte træk?

Vi landede et godt resultat med et sæt rammer for vores kommende samarbejde med medarbejdere og studerende i begyndelsen af december. Derfor har vi en god opskrift på, hvordan forløbet bliver.

I processen indgår der flere diskussions- og skrivefaser. Vi begynder med et fælles kickoff-møde i næste uge, og derefter har de involverede råd, nævn og udvalg god tid til flere runder af diskussioner, før vi forhåbentlig kan sende en ny målplan til rektoratets godkendelse i juni med bred opbakning.


Hvad ser du som det vigtigste i strategiarbejdet i foråret?

I lyset af efterårets blokade har jeg to meget vigtige mål med arbejdet. Det ene er, at vi får gode og konstruktive diskussioner om kursen for fakultetet, hvor alle føler, at de kan komme til orde i råd og udvalg – og blive hørt.

Det andet er, at det lykkes at formulere en række mål, som lægger en både visionær og realistisk ramme om de kommende års udviklingsarbejde. Både på forskningssiden og for uddannelserne skal vi sætte et højt ambitionsniveau for både det excellente og det samfundsnære, så vi fx kan få bæredygtighed og digitalisering bragt i spil i langt højere grad.


Hvilke temaer vil du prioritere i den kommende målplan?

Økonomi er et vigtigt tema. Vi skal i de kommende år sørge for at skabe de bedst mulige rammer for uddannelse og forskning inden for de begrænsede økonomiske muligheder, vi har.

Jeg vil lytte meget til fagmiljøerne og deres input til målplanen. Hvis et institut eller et studienævn siger, at der er gode udviklingsmuligheder i en bestemt retning for deres forskning eller uddannelser, som kræver ændrede strukturer – eller hvis de ønsker, at vi skal prioritere nye temaer – så vil jeg meget gerne diskutere de ønsker.

Proces for ny m​​​​ålplan

4. februar: Kick off med alle involverede råd, nævn og udvalg

Uge 6-10: råd, nævn og udvalg kommer med input til den kommende målplan.

Uge 11-14: Skrivegruppen udarbejder et forslag til målplan.

Uge 16-20: Råd, nævn og udvalg drøfter forslaget. Skrivegruppen justerer.

Uge 20-24: På baggrund af input fra FLT færdiggør dekanatet forslaget og fremsender til rektoratet

Emner