Det Humanistiske Fakultets strategi – Københavns Universitet

Forside > Om fakultetet > Strategi

Det Humanistiske Fakultets strategi

Det Humanistiske Fakultet ønsker med sin vision at styrke sin position som et stærkt forskningsbaseret sted for studiet af humanistiske fagområder gennem et fortsat inspirerende, åbent og innovativt studie- og forskningsmiljø.

Fakultetets strategi fokuserer på aktiviteter, der øger kvaliteten i kerneydelserne, understøtter økonomien og højner trivslen blandt studerende og ansatte.

Tværgående satsninger

Fakultetets strategi består af udvalgte tværgående satsninger, der knytter an til Københavns Universitets Strategi, som løber til og med 2017.

Universitetspædagogisk satsning

Fakultetet sætter fokus på kompetenceudvikling af undervisere og studerende:

I tråd med Universitetspædagogisk Charter har fakultetet etableret TEACH, som er et center for universitetspædagogik og -didaktik. TEACH har bl.a. udviklet et nyt universitetspædagogikum og understøtter udvikling af fakultetets uddannelser og kompetenceudvikling af alle undervisere.  

Fuldtidsuddannelser af højeste kvalitet på normeret tid

Fakultetet udbyder mere undervisning til studerende og understøtter de studerendes læring, trivsel og gennemførelse:

Fakultetet udvikler og synliggør aktiviteter, tilbud og initiativer, der supplerer undervisning på uddannelserne med tilhørende forberedelse op til en fuld arbejdsuge for de studerende. Disse perspektiver indgår i arbejdet med nye studieordninger, hvor øgede muligheder for at integrere forskning i undervisning, nye eksamensformer, innovative forløb, praktik og virksomhedssamarbejde er inkorporeret i studieforløbene som naturlige elementer.

”Live University”- tilgængelighed 24 timer i døgnet

Fakultetet løfter uddannelse og forskning ud af de fysiske rammer og satser på øget brug af digitale redskaber og teknologi:

Med flytningen til KUA 2 har fakultetet opgraderet studie- og redigeringsfaciliteter med henblik på at udvikle og understøtte teknologiinddragende undervisning.

Tidligere og bredere fokus på karrierespor

Fakultetet skaber en mere glidende overgang mellem universitetsliv og arbejdsliv:

Fakultetet understøtter afklaring af kompetencer samt jobmuligheder og bygger bro til offentlige og private virksomheder. Med afsæt i Kandidatundersøgelsen 2013 har fakultetet sat øget fokus på arbejdsmarkedets behov for humanistiske kompetencer og karrieremulighederne for både fakultetets studerende, kandidater, ph.d.er og postdocer.

Målrettet og kvalificeret efter-/videreuddannelse

Fakultetet udvider udbuddet af efter-/videreuddannelse inden for de humanistiske fag:

Med Copenhagen Summer University tilbyder fakultetet nu korte intensive uddannelsesforløb, hvor den enkelte deltager tilegner sig en forskningsbaseret vinkel på sin professionelle praksis.

Fakultetet udbyder også master- og diplomuddannelser for erhvervsaktive, der søger specialisering og fordybelse inden for deres fagområde eller som løftestang for videre karriereudvikling.

Desuden tilbyder fakultetet en lang række enkeltfag i dagtimerne, som aftenforløb eller fjernundervisning via Åbent Universitet.

Sprogsatsning

Fakultetet satser på flersproglighed og udsyn:

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed sikrer en langsigtet, forskningsbaseret strategi for sproglig kompetenceudvikling i engelsk og dansk og udbyder sprogkurser til undervisere og forskere såvel som det administrative personale.

Fakultetet har med sprogstrategisk satsning en væsentlig rolle i arbejdet med at udvikle sprogkompetencer hos studerende bredt på hele Københavns Universitet. Og med projekt Internationalisering og sprogkompetencer på Københavns Universitet bidrager fakultetet til at styrke den internationale dimension i studie- og læringsmiljøerne på tværs af universitetet.

Øget internationalisering

Fakultetet styrker det internationale perspektiv i uddannelse og forskning:

Med flere internationale samarbejder har fakultetet øget tiltrækningen af udenlandske studerende samt medarbejdere. Fakultetet udbyder adskillige uddannelser og kurser på engelsk samt andre relevante fremmedsprog og prioriterer udlandsophold som kompetenceudvikling for studerende og medarbejdere.

Øget dialog med omverdenen

Fakultetet øger og kvalificerer kontakten med erhvervslivet og offentlige institutioner:

Fakultetet indgår længevarende strategiske partnerskaber med udpegede nøgleaktører, hvor der fokuseres på  matchmaking, samarbejde om uddannelse, kommercialisering af forskningsresultater og strategisk dialog.

Innovation via tværfaglige samarbejder

Fakultetet skærper humanioras bidrag til og relevans for samfundet i tværfaglige samarbejder:

I udvikling og kvalificering af både uddannelser og forskning indgår fakultetet i tværgående samarbejder. Fakultetet er eksempelvis engageret i KU's Stjerneprogram for interdisciplinær forskning og samarbejder som Center for Sund Aldring, Centre for Advanced Migration Studies, Centre for Communication and Computing, Asian Dynamics Initiative og DIGHUMLAB.

Målrettet og kvalificeret forskerstøtte

Fakultetet professionaliserer støtten til forskere i forbindelse med ansøgninger om eksterne midler:

Fakultetet har professionaliseret processen omkring ansøgning om eksterne midler. Dette gælder både støtte til projektforberedelse, -gennemførelse og økonomistyring, men også proaktiv opdyrkelse af nye tværgående forsknings- og uddannelsessamarbejder, der bidrager til løsninger på de store samfundsudfordringer.

Bedre ledelsesinformation og intern dialog på fakultetet

Fakultetet optimerer det interne og organisatoriske samarbejde med et særligt fokus på ledelsesinformation:

I kvalificering af ledelseslagenes beslutningsgrundlag og den interne kommunikation mellem ledere og medarbejdere er fakultetets direktion blevet udvidet til at bestå af dekanat, institutledere og fakultetsdirektør.

For at sikre videndeling og implementering af strategiske indsatser initieres nye projekter altid i tværgående arbejdsgrupper bestående af relevante medarbejdere og studerende på tværs af fakultetet.

En ny platform gør desuden statistiske studiedata tilgængelige for fakultetets og institutternes monitorering og udvikling af uddannelserne, herunder KU’s institutionsakkreditering.

Bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Fakultetet arbejder målrettet på at sikre den fortsatte udvikling af et godt fysisk og psykisk studie- og arbejdsmiljø:

Udvikling af de studerendes undervisnings- og studiemiljø er prioriteret som en vigtig del af rammerne for studiegennemførelse. Med udvidelse af Søndre Campus i 2013 har de studerende fået adgang til bedre faciliteter.

Fakultetet har desuden særligt fokus på arbejdstidsnormer for forskere og undervisere samt optimering af en fælles administrativ infrastruktur med effektive sagsgange, bygningsdrift og it-systemer.