Ansøgninger til lektorater og professorater

Oversigt over hvilke oplysninger og hvilket materiale en ansøger til et lektorat skal indsende

 1. Curriculum vitae.
 2. En forskningsplan for de nærmeste år (max 1 A4 side).
 3. En redegørelse for forskningsmæssige kvalifikationer i forhold til opslaget.
 4. En fuldstændig publikationsliste.
 5. En redegørelse for ansøgerens indsats for så vidt angår forskningsorganisering, herunder etablering af forskningsseminarer, symposier og kongresser.
 6. En redegørelse for ansøgerens undervisningsmæssige kvalifikationer i forhold til opslagets fagområde:

  a. tilrettelæggelse af undervisningsforløb,
  b. sammensætning af undervisningsmateriale o.lign.,
  c. varetagelse af kurser,
  d. varetagelse af anden undervisning. Der vedlægges evt. undervisningsdiplomer og undervisningsplaner og/eller undervisningsmateriale i relation til opslaget.
 7. En redegørelse for ansøgerens formidling af sin forskning.
 8. En redegørelse for ansøgerens involvering i det internationale miljø, som er relevant for den opslåede stilling.
 9. Der kan max. vedlægges 5 videnskabelige værker, hvoraf mindst 3 af de påberåbte værker skal være udgivet inden for de sidste 5 år fra ansøgningsfristens udløb. Udgivelsestidspunktet skal være tydeligt markeret på publikationslisten. Værkerne skal indsendes i 3 eksemplarer (monografier og artikler) med henblik på bedømmelse. Kun materiale på dansk, norsk, svensk, engelsk, tysk og fransk vil kunne forventes bedømt, med mindre stillingen fordrer kendskab til andre sprog.

For ansøgere til professorater gælder

1-8, se ovenfor - desuden

 1. Der kan max. vedlægges 7 videnskabelige værker, hvoraf mindst 5 af de påberåbte værker skal være udgivet inden for de sidste 5 år fra ansøgningsfristens udløb. Udgivelsestidspunktet skal være tydeligt markeret på publikationslisten. Værkerne skal indsendes i 3 eksemplarer (monografier og artikler) med henblik på bedømmelse. Kun materiale på dansk, norsk, svensk, engelsk, tysk og fransk vil kunne forventes bedømt, med mindre stillingen fordrer kendskab til andre sprog.

Derudover skal der vedlægges en redegørelse for ansøgerens involvering i ph.d.-uddannelsesaktiviteter.

Bedømmelsen

Den skriftlige bedømmelse af en ansøger vil omfatte en vurdering af følgende parametre:

 • A. Forskningsmæssige kvalifikationer set i relation til perioden af aktiv forskning
 1. Graden af originalitet i den videnskabelige produktion
 2. Videnskabelig betydning (inden for og uden for faget)
 3. Faglig bredde og dybde
 4. Grundighed og akkuratesse (akribi)
 5. Stringens
 6. Produktivitet (vurderet ud fra publikationslisten)
 7. Faglig relevans i forhold til opslaget
 • B.  Undervisningsmæssige kvalifikationer
 1. Erfaring med undervisning på forskellige niveauer
 2. Kvaliteten af undervisningen vurderet på grundlag af undervisningsplaner, undervisningsdiplom o.lign. dokumentation
 • C.  Formidlingsmæssige kvalifikationer
 1. Universitetsloven fra 2003 forpligter videnskabelige medarbejdere til at udveksle viden og kompetencer med det omliggende samfund. I bedømmelsen af den enkelte ansøger skal der derfor indgå et afsnit om ansøgerens kvalifikationer inden for formidling af sit fagområde, herunder deltagelse i den offentlige debat.
 • D.  Andre kvalifikationer
 1. Administrative kvalifikationer
 2. Forskningsledelse
 3. Vejledning af ph.d.-studerende og adjunkter

Kontaktpersoner

Yderligere oplysninger om ansættelse af videnskabeligt personale kan fås ved henvendelse til:

Mette Christensen
Træffetid: mandag-fredag 9-15, undtagen torsdag
tlf.: 35 32 80 87
e-mail: mec@hum.ku.dk