Samtykkeerklæringer – Københavns Universitet

Forside > Forskning > Datamanagement > Samtykkeerklæringer

Samtykkeerklæringer

Når du indsamler persondata (både følsomme og almindelige) i forbindelse med et forskningsprojekt, bør informanters deltagelse som udgangspunkt ske på baggrund af et såkaldt informeret samtykke. Et samtykke vil oftest bestå af en (skriftlig) deltagerinformation, et dokument, hvor du redegør for projektet, efterfulgt af selve samtykkeerklæringen, som underskrives af informanten og gerne også af dig.

Indsamler du oplysninger om børn og unge (under 18 år), er det forældrene, der skal afgive samtykke. Det er som udgangspunkt kun nødvendigt, at begge forældremyndighedsindehavere afgiver samtykke, hvis undersøgelsen er ”særligt indgribende” - fx i forbindelse med medicinsk behandling.

Du bør kunne dokumentere, at deltagerinformationen er leveret, og at informanten har afgivet et samtykke, enten ved skriftligt samtykke, eller fx ved at informationsproces og samtykke optages.

Hvis du sender dit projekt til godkendelse i Forskningsetisk Komité, vil komitéen også vurdere udformningen af den samtykkeerklæring, som du har udarbejdet til projektet.

Undtagelser fra brug af samtykkeerklæring

Observationer i det offentlige rum kræver som udgangspunkt ikke informeret samtykke. Det samme kan gælde observationer på netmedier og internetfora, for så vidt at de er at ligestille med offentlige rum. 

Dertil er det muligt at gennemføre forskningsprojekter uden at have indhentet de omhandlede personers samtykke, hvis der er tale om registerforskning. Det er en betingelse, at der er tale om forskningsprojekter af væsentlig videnskabelig betydning, og at forskningsprojektet ikke ville kunne gennemføres uden behandlingen af de omhandlede persondata.

Det skal din deltagerinformation indeholde

Du bør udforme din information til informanterne på en måde, som gør den forståelig for modtageren. Som hovedregel bør du levere information på skrift, men informationen kan også leveres mundtligt.

Du bør medtage information om: 

  • undersøgelsens formål
  • den konkrete fremgangsmåde for dataindsamling og databehandling i projektet (metode)
  • resultat/produkt af undersøgelsen fx videnskabelig artikel, ph.d.-afhandling, rapport til myndigheder eksamensopgave, speciale
  • muligheden for, at informanten bliver citeret eller omtalt i anonymiseret form i det færdige produkt
  • mulige risici og ulemper ved at deltage
  • mulige fordele ved at deltage
  • retten til at træde ud af undersøgelsen og trække samtykket tilbage.

Du kan også skrive, at du gerne vil bruge data i fremtidig forskning for at sikre dig, at du kan bruge data igen i anden sammenhæng. Formuleringen angående brug af data til fremtidige forskningsformål kan dog være problematisk, da den kommer i karambolage med kravet om at samtykket gælder til et specifikt formål.   

Du bør gøre selve samtykkeerklæringen kort og præcis for at sikre, at den er forståelig for modtageren.

Det skal din samtykkeerklæring indeholde

Du kan med fordel indlede med et kort opsummerende afsnit om projektet.

Du bør medtage formuleringer som tydeliggør, at: 

  • Informanten er informeret om projektets formål og metode
  • Informanten er informeret om, at vedkommende til enhver tid kan trække sit tilsagn til projektdeltagelsen tilbage.

Du kan eventuelt sikre dig dette, ved at indføre Ja/Nej felter. 

Der skal være plads til, at informanten underskriver dokumentet, gerne med anførelse af sted og dato.