Persondata

Der gælder særlige regler for indsamling, registrering, videregivelse og opbevaring af personoplysninger i forbindelse med forskning og statistik, som du skal være opmærksom på, hvis du indsamler og behandler persondata i forbindelse med dit forskningsprojekt.

Du må fx ikke generelt uden samtykke indsamle eller videregive almindelige og følsomme personoplysninger, og oplysninger, der indgår i en videnskabelig eller statistisk undersøgelse, må ikke senere bruges til andre formål.