Overflytning på Det Humanistiske Fakultet – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Forside > Uddannelser > Studievejledning > Overflytning

Overflytning

Du kan blive overflyttet fra en anden uddannelsesinstitution til samme bacheloruddannelse ved Det Humanistiske Fakultet KU, hvis følgende to ting er opfyldt:

  1. Du skal på indskrivningstidspunktet have bestået studieelementer, der ækvivalerer første år af den uddannelse, som du vil overflytte til.
  2. Der skal være ledige pladser på den uddannelse, du vil overflytte til. 

Du kan blive overflyttet fra en anden uddannelsesinstitution til samme kandidatuddannelse ved Det Humanistiske Fakultet KU, hvis der er ledige pladser på den uddannelse, du vil overflytte til.

Dimensionering

Pga. ministeriets indførsel af dimensionering af uddannelser er antallet af pladser på dimensionerede uddannelser på Humaniora stærkt begrænset. Studerende, der overflytter, tæller med i dimensioneringen. Derfor er det kun, hvis der er ledige pladser efter optag på 1. studieår på dimensionerede uddannelser, at ansøgere, som ønsker at overflytte, kan komme i betragtning.

Du har oplysningspligt

Hvis du har bestået kurser på en anden uafsluttet bacheloruddannelse end den, som du søger overflytning fra, skal du i følge dansk lovgivning oplyse os om det i din ansøgning og sørge for at uploade dokumentation for dine beståede eksamener. Vi vurderer herefter, om du skal have merit for dine beståede uddannelsesdele (startmerit).

Ansøgningsfrist og -skema

Du skal søge senest

  • Start i efteråret: søg senest 1. juni samme år
  • Start i foråret: søg senest 1. november året før

Du søger om overflytning gennem den digitale ansøgningsportal.

Vær opmærksom på, at portalen kun er åben i ansøgningsperioden, dvs. fra ca.

1. september til og med 1. november vedr. studiestart pr. 1. februar

1. februar til og med 1. juni vedr. studiestart pr. 1. september.

Sagsbehandlingstiden er op til 3 måneder.

Når du har søgt om overflytning, kan du se status på din ansøgning og få beskeder fra universitetet, når du logger ind på din ansøgning.

Se brugervejledning til Ansøgningsportalen.

Hold brugervejledningen åben, mens du udfylder din ansøgning. Vi anbefaler Firefox som browser, når du logger ind på Ansøgningsportalen.

Er du fra KU, AU, AAU, SDU eller ITU anbefaler vi, at du overfører dine data automatisk ved hjælp af funktionen dataudveksling. Husk at kontrollere, at alle eksamensdata bliver overført. Det er dit ansvar at sikre, at vi modtager dokumentationen. Du skal altså selv uploade dokumentationen, hvis det ikke overføres via dataudvekslingen.

Du kan som udgangspunkt ikke eftersende dokumenter, når du først har sendt din ansøgning. Du bør derfor sikre dig, at du har uploadet alle relevante dokumenter inden du sender den.

Hvor tidligt kan jeg søge?

Du kan tidligst søge i det semester, hvor du består de eksamener, der kræves for at blive overflyttet. Det er typisk semestret før, du vil starte.

Bilag og dokumentation

Læs mere om upload af dokumentation

Studerende fra Åbent Universitet

Vær opmærksom på, at du for at kunne overflytte til en bacheloruddannelse skal have aflagt minimum 45 af de 60 ECTS, som udgør første studieår, som ordinær studerende ved universitetet. Det vil sige, at kun 15 af de 60 ECTS kan være aflagt på Åbent Universitet. Hvis ikke, skal du søge om optagelse på bacheloruddannelsen via Den Koordinerede Tilmelding. Du vil efterfølgende kunne søge Det Humanistiske Fakultet om at få meritoverført de eksaminer, du allerede har bestået.

Ikke EU- eller EØS-statsborger

Hvis du ikke er EU- eller EØS-statsborger, skal du betale for dine studier på Københavns Universitet, med mindre

  • du har tidsubegrænset opholdstilladelse
  • eller tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark.

Optagelse på første studieår

Hvis du er i tvivl om din ansøgning om overflytning til bacheloruddannelsen vil gå igennem, kan du samtidig søge om optagelse på første studieår på bacheloruddannelsen via Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Du skal i begge ansøgninger gøre opmærksom på, at du søger begge dele samtidigt. Da reglerne om overflytning er blevet strammet, anbefaler vi, at du søger om optagelse på første studieår på bacheloruddannelsen via Den Koordinerede Tilmelding. 

Læs mere om optagelse på første studieår på Studier.ku.dk, KU's sider til uddannelsessøgende.

Tekniske udfordringer i forbindelse med ansøgning

Hvis du har loginproblemer eller andre tekniske udfordringer i forbindelse med, at du vil indsende din ansøgning, bedes du kontakte Det Humanistiske Fakultet på overflytning@hum.ku.dk. Dubedes i din mail beskrive problemet samt vedhæfte skærmdumps, som viser det pågældende problem.

Programfejl på din egen PC og tekniske udfordringer, herunder loginproblemer, i forhold til at indsende en ansøgning, giver ikke i sig selv mulighed for, at der kan dispenseres fra ansøgningsfristen. Det er kun, hvis der opstår systemnedbrud i Den Digitale Ansøgningsportal, at der kan dispenseres fra ansøgningsfristen. I så fald skal du tage et skærmdump som indeholder angivelse af dato og tid og viser fejlen og maile dette til overflytning@hum.ku.dk.

Den Digitale Ansøgningsportal er et landsækkende system, der omfatter de fleste universiteter i Danmark. Det kan derfor forventes, at der med jævne mellemrum er stor travlhed på serveren især kort tid før deadline. Hvis mange forsøger at komme på systemet på samme tid, kan du risikere at få problemer med at logge på eller fuldføre din ansøgning. Hvis det medfører, at du ikke kan sende din ansøgning inden for fristen, vil din ansøgning ikke blive behandlet, da det ikke er en gyldig grund til ikke at have søgt rettidigt.

Derfor anbefaler vi, at du søger tidligst muligt efter Ansøgningsportalen er åbnet.

Kontakt: Skriv til overflytning@hum.ku.dk eller kontakt Studievejledningen på dit institut