Medarbejderkommunikation – Københavns Universitet

Tilvalg i medarbejderkommunikation (bachelorniveau)

Kommunikation i organisationer og medarbejderkommunikation er omdrejningspunktet i denne tilvalgsuddannelse. Vi beskæftiger os indgående med spørgsmål som: Hvordan kan man analysere professionelles interaktion? Hvordan kan man anskue ledelse, lederens rolle og ledelseskommunikation? Hvordan faciliterer man forskellige typer af processer for professionelle, så man når de mål, man ønsker? Og hvordan kan man som kommunikationsmedarbejder analysere og rådgive omkring disse ting?

Tilvalgsuddannelsen i Medarbejderkommunikation består af tre kurser: 

Som tilvalgsstuderende kan du følge alle tre kurser som en samlet pakke, eller du kan følge et enkelt kursus. Hvert kursus tæller 15 ECTS, og hele tilvalget tæller 45 ECTS.

Kurset Ledelseskommunikation er placeret i efterårssemestret. Professionel interaktion og forskningsbaseret kommunikationsrådgivning og Procesledelse og interaktion er placeret i forårssemestret.

Tilvalget er åbent for både danskstuderende og studerende ved det Humanistiske Fakultet, og både BA- og KA-studerende kan følge kurserne.

Læs mere i studieordningen: BA-tilvalg - Medarbejderkommunikation, 2008-ordningen eller Kandidatuddannelsen i Dansk, 2015-ordningen

Ledelseskommunikation 

Kurset behandler en række af de centrale begreber, der indgår i ledelsens arbejdssprog, og påpeger herunder deres indbyrdes sammenhænge og delvist modsætningsfyldte karakter. Derudover illustreres, hvordan en række forskellige faglige discipliner har bidraget til organisations- og ledelsesforståelsen.

Dermed illustrerer kurset nogle af de væsentlige forståelsesrammer vedrørende virksomheder og andre organisationers opbygning og ledelsesopgaver, der igennem de sidste 100 - 150 år er vokset frem. Indsigt heri er nødvendig for at forstå de referencerammer, der trækkes på i dagens aktuelle ledelsesmæssige diskurser. Disse spænder fra Tayloristiske opfattelser af ledelsens rolle som den, der fastlægger formel struktur og detaljerede arbejdsforskrifter, til moderne anskuelser af de organiserende processer mellem de involverede aktører, deres sensemaking og indbyrdes relatering samt forståelsen af ledelsens rolle og kommunikationsindsats i dette perspektiv.

Den studerende vil efter kurset kunne analysere konkrete eksempler på ledelseskommunikation og klarlægge de anvendte nøglebegrebers teoretiske baggrund og forståelsesrammer med henblik på at give velbegrundede, kritiske vurderinger af fortolkningsmuligheder og handlingskonsekvenser. Læs også kursusbeskrivelsen i kurser.ku.dk

Professionel interaktion og forskningsbaseret kommunikationsrådgivning

Kurset giver deltagerne indblik i mulighederne for at anvende konversationsanalyse og multimodal interaktionsanalyse i forbindelse med empirisk arbejde med institutionel/professionel interaktion, fx som sproglig rådgiver. Kurset sigter dog også mod at kvalificere deltagerne til at kunne analysere autentiske samtaler generelt.

Kurset behandler klassiske konversationsanalytiske studier, som afdækker systematiske træk ved samtaler. Dertil behandles særligt nyere konversationsanalytiske studier af interaktion i professionelle sammenhænge. På kurset vil den studerende lære at indsamle data gennem videoetnografiske metoder, analysere disse data og på den baggrund give feedback til organisationer. Der vil være meget gruppearbejde omkring dataindsamling og analyse. Læs også kursusbeskrivelsen i kurser.ku.dk

Procesledelse og interaktion 

Kurset behandler en række vigtige aspekter i forbindelse med ledelse af processer, herunder innovative processer, både i forhold til rammer og interaktionel dynamik. Innovationsledelse handler nemlig både om iscenesættelse af de forskellige faser og om italesættelse af de forskellige identiteter, så de indgår i produktive processer.

Formålet med undervisningsforløbet er at gøre kommende facilitatorer, proceskonsulenter, projektledere, teamledere og HR-konsulenter i stand til at gennemføre processer, der fremmer de erklærede mål med processen, fx opslutning, forandring eller innovation. Som et led heri identificeres faktorer, der kan være hæmmende herfor.

Kurset lægger op til at drøfte en række spørgsmål:

  • Hvordan sætter man de nødvendige rammer for den innovative proces, når den samtidig skal give rum til nye tanker og bryde med kendt viden? 
  • Hvordan agerer proceslederen mest hensigtsmæssigt i forhold til at skabe mening for deltagerne i en forandringsproces, der til tider vil stride mod den kultur, de er et produkt af? 
  • Hvordan sætter og dyrker man det bedste hold med hensyn til profiler, relationer, dialog og indbyrdes positionering? 
  • Hvordan skaber man som procesleder flow og empowerment i processen? 
  • Hvordan påvirker innovationsprocesser organisationen? 
  • Hvilke organisationsformer fremmer innovationskraften i en organisation? 
  • Hvilke kulturelle og sociale felter i organisationen har innovationsprocessen indflydelse på, og hvordan påvirker det organisationens identitet?

Med afsæt i teorier fra socialpsykologi, sociologi, dramaturgi, organisationsteori, ethnometodologi, pædagogik og sprogpsykologi vil faget belyse/perspektivere de ovenstående temaer. Læs også kursusbeskrivelsen i kurser.ku.dk.

Læs mere

Mere information om tilvalgsuddannelsens tre kurser, eksamen og undervisere finder du på kurser.ku.dk. Hvis du oplever uoverensstemmelser mellem oplysningerne på denne side og kurser.ku.dk, er det altid oplysningerne på kurser.ku.dk, der gælder. 

Læs mere i studieordningen: BA-tilvalg - Medarbejderkommunikation, 2008-ordningen

Kontaktperson for tilvalgsuddannelsen i Medarbejderkommunikation er professor Mie Femø Nielsenfemoe@hum.ku.dk.

Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte studievejledningen.