Konsortiet for Pædagogik og Velfærdsprofessionelt Arbejde – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Forside > Samarbejde > Pædagogik og Velfærdsp...

Konsortiet for Pædagogik og Velfærdsprofessionelt Arbejde

Formål

Konsortiet for Pædagogik og Velfærdsprofessionelt Arbejde blev etableret i november 2015 og består af Københavns Universitet (Det Humanistiske Fakultet, afdelingen for Pædagogik, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling) og Professionshøjskolen UCC.

Velfærdsprofessionelle medarbejdere, fx lærere, pædagoger, socialrådgivere og sygeplejersker, oplever forandringerne i velfærdsstaten på flere niveauer og står over for nye udfordringer fagligt, organisatorisk, kulturelt og socialt. Udviklingen i den offentlige sektor og politiske reformer har skabt nye krav til velfærdsstatens professionelle medarbejdere og udfordret professionernes faglige viden og kompetencer.

Konsortiet beskæftiger sig med disse samfundsmæssige udfordringer inden for pædagogik og velfærdsprofessionelt arbejde. Mere konkret beskæftiger konsortiet sig med:

  • De kulturelle og sociale problemstillinger i skoler og relaterede institutioner, eksempelvis dagtilbud. Det gælder bl.a., hvordan samfundsmæssige og kulturelle forhold har betydning for den pædagogiske praksis i skoler og dagtilbud mv.
  • Hvordan læreren, pædagogen m.fl. kan styrkes fagligt og pædagogisk i sine bestræbelser på at være selvstændigt analyserende og eksperimenterende i det daglige arbejde.   
  • Uddannelserne til velfærdsprofessionerne, fx lærer- og pædagoguddannelsen, men også socialrådgiver- og sygeplejeruddannelsen. I konsortiet forstås den pædagogiske praksis bredt som velfærdsprofessionalisme – frem for som en afgrænset professions arbejde.

Nogle af de aktuelle forskningsområder i konsortiet, der kan fremhæves, er bl.a. skolens og lærerens special- og socialpædagogiske udfordringer, som fx kommer til udtryk, når udsatte unge i udskolingen har problemer med at finde skolen interessant og relevant. Ligeledes undersøges det, hvilken betydning Lov om øget inklusion af elever med socialpædagogiske behov i folkeskolens almenundervisning har fået for dannelsen af elevfællesskaber i folkeskolen, og hvilken betydning de får for inkluderede elevers skolegang og trivsel. Der er også forskning i konsortiet, som omhandler udkantsområder, sundhedsarbejde som velfærdsarbejde mv. 

Samarbejdet

Konsortiet skaber en fælles platform for forskningsbaseret viden om pædagogik og velfærdsprofessionelt arbejde. Konsortiets arbejde relateres som udgangspunkt til fagene på uddannelsen i pædagogik og forskningsprogrammet Diversitet og Social Innovation på UCC.

Konsortiets arbejde finder sted i relationen mellem teori og praksis, herunder i samspillet mellem universitet og professionshøjskole samt skole og institution. Der vil blive udviklet forskningsprojekter og iværksat udviklingsprojekter. Konsortiet vil understøtte udvikling af viden i fælles uddannelsestilbud, efteruddannelsestilbud samt indarbejde og formidle viden, så den målrettes velfærdsprofessionelle.

Mål

Konsortiets målsætninger er at:

  • styrke forskningen i pædagogik og velfærdsprofessionelt arbejde og opbygge en fælles forskningskapacitet.
  • tilvejebringe ny viden om pædagogik og velfærdsprofessionelt arbejde, der styrker grunduddannelserne og resulterer i nye undervisningsformer og skaber flere og nye efter- og videreuddannelsestilbud.
  • styrke eksisterende samarbejder og udvikle nye samarbejder med internationale uddannelses- og forskningsmiljøer for derigennem at understøtte, at aktiviteterne i konsortiet inddrager internationale erfaringer.
  • etablere et fagligt miljø for pædagogik og velfærdsprofessionelt arbejde, hvor konsortiets forskningsresultater løbende formidles til praksis, herunder kommuner og institutioner, uddannelsestilbud og eksterne interessenter.

Organisation

Konsortiets arbejde er forankret i universitetets og professionshøjskolens forsknings- og videnmiljøer. Forsknings- og videnmiljøerne vil være repræsenteret i faggruppen. Gruppen refererer til styregruppen bestående af ledelsesrepræsentanter fra de deltagende institutioner.

Styregruppen og faggruppen sekretariatsbetjenes efter nærmere aftale mellem institutionerne. Der er ligeledes nedsat en koordinationsgruppe, som skal understøtte samspillet med Konsortiet for Sprog og Fagdidaktik.

Organisationsdiagram

Kontakt

For yderligere information om konsortiet på Københavns Universitet kontakt:

For yderligere information om konsortiet på UCC kontakt:

  • Uddannelsesdirektør Tove Hvid Persson, THP@ucc.dk,  41 89 74 83
  • Signe Nielsen, sign@ucc.dk, 41 89 89 12.